سلسله سخنرانی علمی پژوهشکده فناوری های نوین

برگزاری سخنرانی علمی پروفسور حمیدرضا سپنجی با موضوع رشد علمی-اخلاق علمی: بنابر نظر استاد سپنجی که سال ها در آموزش فعال بوده و هستند کشور ما از نظر علمی از مرحله ای که صرفا به چاپ مقالات بیندیشد گذر کرده است و هم اینک در مرحله ای هستیم که باید برای رشد علمی پنجره های جدیدی باز کنیم. همچنین در تعریف علم ایشان فرمودند علم به خودی خود مقدس نیست به این ترتیب که هر نظریه اثبات شده علمی ممکنست توسط نظریه دیگری رد شود چیزی که مهم است و تقدس دارد داشتن صداقت علمی و به تعبیری تقدس در اخلاق علمی است. در پایان تاکید استاد بر داشتن صداقت و شفافیت علمی هم برای اساتید و هم برای دانشجویان بود