سخنرانی علمی فروردین ماه ۱۳۹۷

چکیده ای از برگزاری سمینار علمی فرای مرزها توسط پژوهشکده فناوری های نوین
١- جامعه علمي بايستي يكي از نقاط اتصال شبكه علمي دنيا شود. ما نمي توأنيم و نمي خواهيم در علوم كاملا مستقل و منزوي از دنيا باشيم
٢- دانشمندان و دانش پژوهان ما در ابتدا مهارتها ي حرفه اَي لازم در سطح استاندارد و كيفيت لازم براي ارتباطات پايدار علمي با دنيا را در تخصص خود كسب مي كنند سپس پا به عرصه همكاري هاي بين المللي مي گذارند
٣-موسسات و دانشگاه هاي بسياري در كشورهاي پيشرفته دنيا هستند كه به دنبال جذب و همكاري با پژوهشگران بين الملل هستند
٤- در سيستم آموزشي عمومي كانادا بالاترين بودجه ساليانه به آموزش افراد معلول و استثنائي داده ميشود اما اين دانش آموزان در كلاسهاي عادي مانند سائرين هستند با اين تفاوت كه در كلاس درس معلم ويژه اَي همراه خود دارند يا درسها ي فوق برنامه دارند به هيچ وجه مدرسه تيزهوشان و معلولين و … جدا گانه وجود ندارد

6a5a4512