معاون آموزشي و پژوهشي برگزار مي نمايد

سخنرانی علمی با موضوع الگوریتم های مهندسی محاسباتی در نرم افزار

در ادامه سخنرانی های علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر، دوشنبه ۵/۲/۹۰ آقای دکتر نوراله به سخنرانی خواهند پرداخت. موضوع این سخنرانی

الگوریتم های مهندسی محاسباتی در نرم افزار است.

مکان: سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، زمان: ۱۳:۳۰ تا ۳۰:۱۵