سخنرانی دکتر نادری با موضوع “کاربرد ماشین های الکتریکی خاص در صنایع نظامی”

دانشکده مهندسی برق خبر داد

در این سخنرانی به معرفی چند نمونه ماشین الکتریکی خاص جهت کاربرد در صنایع خودرویی و هوایی پرداخته شد و عدم امکان استفاده از انواع معمول این ماشین ها در این صنایع تشریح گردید.

naderi