سخنرانی دکتر نادری با موضوع “کاربرد ماشین های الکتریکی خاص در صنایع نظامی”

در این سخنرانی به معرفی چند نمونه ماشین الکتریکی خاص جهت کاربرد در صنایع خودرویی و هوایی پرداخته شد و عدم امکان استفاده از انواع معمول این ماشین ها در این صنایع تشریح گردید.

naderi