سخنرانی دکتر صیفوری با عنوان فیبرهای کریستال فوتونی

کنترل پارامترهای مختلف نوری مانند پاشیدگی، اثرات غیرخطی، دوشکستی و … درفیبرهای مرسوم غیرممکن و یا به سختی صورت می گیرد درصورتی که کنترل این پارامترها در فیبرهای کریستال فوتونی بسیار ساده است.

از این فیبرها پس از اولین پیشنهاد در ۱۹۹۰ در زمینه ارتباطات نوری و سپس در زمینه های مختلف مانند سنسورها، طیف نگاری و عکسبرداری های پزشکی استفاده شد.

dsc_4631