سخنرانی دکتر شیری با عنوان “کاربرد موتورهای خطی در سیستم های حمل و نقل ریلی و صنایع نظامی”

در این سخنرانی به مقایسه قطارهای دیزلی و برقی از جنبه های مختلف پرداخته شد و مزایای سیستم های حمل و نقل ریلی مبتنی بر سیستم های تعلیق مغناطیسی ارائه شد. کاربردهای مختلف موتورهای چنلی در صنایع نظامی ارائه و ساختار آنها بررسی و همچنین آخرین پیشرفت های صورت گرفته در حوزه های مذکور دنیا مورد ارزیابی قرار گرفت.

shiri