سخنرانی خانم دکتر امیرمزلقانی با عنوان آشکارسازی تراهرتز بر پایه گرافن

محدوده فرکانسی تراهرتز در طیف امواج الکترومغناطیس از لحاظ کاربرد در مخابرات امن، تصویرنگاری تومورهای سرطانی، انتقال داده با سرعت بالا و … مورد توجه بوده است. گرافن ماده ای دوبعدی با قابلیت تحرک الکترون زیاد است. استفاده از گرافن در آشکارسازی امواج تراهرتز مزایایی همچون آشکارسازی در دمای اتاق و بازدهی زیاد را فراهم می نماید.

dsc_4531