سخنرانی با عنوان: سیری بر تاریخ تحول نجوم و رصدخانه ها در ایران

به صورت آنلاین

    لینک مربوط به کارگاه :

https://vc.sru.ac.ir/research-time

سخنران:

دکتر سعداله نصیری قیداری

استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

زمان: سه شنبه  ۲ اسفند ۱۴۰۱

  ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰

گواهی حضور