ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

به گزارش ستاد شاهد و ایثارگر در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ روز دوشنبه جلسه جهت تصمیم گیری درباره پیشرفت دانشجویان شاهد و ایثارگر تشکیل شد.سید جوادی رئیس امور دانشجویان  شاهد و  ایثارگر همانند سابق تاکید و اولویت ستاد شاهد را پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر بیان کرد و افزود یکی از ملاک های مهم در امرپیشرفت دانشجویان افزایش هم افزایی دانشجویان شاهد و ایثارگر با ستاد شاهد است.در این جلسه مسائل و نظراتی پیرامون پیشرفت تحصیلی دانشجویان اتخاذ گردید.

photo_2017-10-17_22-43-38photo_2017-10-17_22-43-49photo_2017-10-18_09-45-37