دانشکده مهندسی برق اعلام کرد

استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید رجائی به عنوان برترین های حوزه‌ی نانوی دانشگاه شهید رجائی معرفی شد

به نقل از رئیس دانشکده مهندسی برق، بر اساس رتبه بندی محققان حوزه نانوی کشور در دوازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو، دکتر سعید علیائی، استاد دانشکده مهندسی برق به عنوان یکی از برترین‌های حوزه نانوی دانشگاه شهید رجائی معرفی شد. گفته می شود این انتخاب در دوازدهمین دورۀ جشنواره برترین‌های فناوری نانو و بر اساس فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشگران در سطح کشور صورت گرفته است. در سطح دانشگاه شهید رجائی در این دوره از جشنواره همچنین دکتر مهدی نیک عمل در گروه مهندسی نانو فناوری و دکتر جواد بهشتیان در گروه شیمی به عنوان برترین‌های فناوری نانو معرفی شدند.