ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

اعزام دانشجویان برتر آموزشی به اردوی فرهنگی – سیاحتی جزیره کیش

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت تقدیر از دانشجویان برتر آموزشی، هفته گذشته از تاریخ ۱۱/۲۶ لغایت  ۱۱/۲۹ تعداد ۱۰ نفر از دانشجویان برتر دختر را به اردوی فرهنگی – سیاحتی کیش اعزام کردند. در ادامه ستاد در نظر دارد ۱۰ نفر از دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر پسررا نیز به اردوی کیش اعزام کند.

img_8027

img_8028