ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

برگزاری آزمون تعیین سطح زبان

آزمون تعیین سطح زبان در دانشکده علوم انسانی توسط کانون علمی زبان امروز ساعت ۱۳:۳۰-۱۱:۳۰ برگزار گردید.آزمون دوم فردا در همان زمان و مکان برگزار خواهد شد.