ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

برگزاری جلسه دوره های مشاوره سلامت

جلسه دوره های مشاوره سلامت با حضور معاونت دانشجوئی جناب آقای دکتر طهماسبی پور در دفتر ایشان برگزار گردید. در این جلسه در خصوص کارگاه ها، دوره ها و همایش های مشاوره سلامت ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر بحث و بررسی گردید. این جلسه مصوباتی نیز به همراه داشت.

image1-2