ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

 ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

برگزاری جلسه جهت دوره های کامپیوتر پیشرفته

جلسه برگزاری دوره های کامپیوتر پیشرفته با حضور جناب آقای دکتر شمس و  مسئولین محترم دانشکده کامپیوتر و سرکار خانم سید جوادی در دفتر رئیس محترم دانشکده کامپیوتر تشکیل شد.

image1-1