ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

جلسه کمیته داوری جشنواره علمی – پژوهشی جایزه ملی ایثار

جلسه کمیته داوری جشنواره علمی – پژوهشی جایزه ملی ایثار با حضور اعضای هیئت علمی منتخب دانشگاه در دفتر ستاد شاهد و ایثارگر تشکیل گردید. در این جلسه پس از بررسی پرونده های دانشجویان واجد شرایط شرکت کننده در این جشنواره از سوی اساتید، دانشجویان برتر هر مقطع با نظر نهائی ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت اعلام به وزارت علوم انتخاب گردیدند.

image1