ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

جلسه آشنایی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده معماری و شهرسازی  با رئیس دانشکده جناب آقای دکتر مهدی نژاد و اساتید مشاور در روز چهارشنبه مورخ ۲۹ فروردین برگزار گردید.

در این جلسه دانشجویان با قوانین شاهد و حدود انتظارات دانشجو از اساتید مشاور و برعکس آن مورد بحث و صحبت قرار گرفت

photo_2018-04-18_17-13-54 photo_2018-04-18_17-14-01 photo_2018-04-18_17-14-04