ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

برگزاری دومین جلسه­ ی کمیسیون موارد خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در روز چهارشنبه ۸ آذر ماه از ساعت ۱۵ شروع و در ساعت ۱۷ خاتمه یافت.

دومین جلسه­ ی کمیسیون موارد خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور جناب آقای دکتر مالیان (مدیر محترم تحصیلات تکمیلی)، جناب آقای دکتر سعادت (مدیر محترم خدمات آموزشی) و سرکار خانم سید جوادی  (مشاور رئیس دانشگاه و رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر) دردفتر ستاد شاهد دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه در خصوص مسائل آموزشی خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر بحث و تبادل نظر شد.

20171129_15195620171129_15201220171129_152019