ساخت سازه های مسابقه نجات تخم مرغ در دانشکده توسط گروههای شرکت کننده در جشنواره سازه نجات تخم مرغ

دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲، در محیط پرشور و هیجانات دانشجویی، تیمهای شرکت کننده در مسابقات سازه نجات تخم مرغ اقدام به ساخت سازه های خود در دانشکده نمودند. این سازه ها در انبار دانشکده حفظ و برای مسابقه فردا سه شنبه، ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ نگهداری میشوند. هفتمین جشنواره سازه نجات تخم مرغ روز سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ در دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی به همت معاونت پژوهشی دانشکده، انجمن علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی و همچنین گرافیک و نیز معاونت فرهنگی دانشگاه شهید رجایی برگزار خواهد شد.