ساخت دستگاه آزمایشگاهی سدیمانتاسیون  توسط دانشجویان کارشناسی ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک

این دستگاه در صنعت آرد و غلات کاربرد دارد و در آزمایشگاه های شرکت های وابسته به صنعت آرد و غلات مورد استفاده قرار می گیرد و اطلاعاتی را در مورد کمیت و کیفیت نمونه های گندم و و آرد فراهم می کند

طراحی و ساخت این دستگاه به کمک شرکت مهندسی آرد آزمالیان و زیر نظر جناب آقای دکتر رفاهی اسکویی و به همت دانشجویان محسن منصوری بیدگلی، سید علی میرآفتاب، سید حسن میر حسینی و امین جعفری در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ساخته شده و اماده عرضه به بازار می باشد