رياست دانشكده خبر داد:

جلسه پرسش و پاسخ دانشجويي تحت عنوان « خودموني » توسط دانشجويان بسيج دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در سالن علامه جعفري برپا گرديد. در اين جلسه سركار خانم دكتر كاشانيها در سه قسمت به سئوالات دانشجويان پاسخ دادند.

۱- مسائل دروس دبيري، ۲- بيوگرافي رياست دانشكده علوم انساني ۳-مسأله ازدواج جوانان از جمله مسائلي بود كه به بحث گذاشته شد.

011