کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران

برگزاری finalکنفرانس فیزیک محاسباتی ایران در تاریخ ۳۰ دی و ۱ بهمن ماه ۹۴