روز کتابداری

اگر مایلید فقط به جای ساختن یک ساختمان، معماری خلق کنید، سه راه دارید: معمار استخدام کنید، معمار شوید یا بیاموزید مانند یک معمار بیاندیشید!

روز کتابداری بر معماران مبارک