روز پروژه کارشناسی

نخستین جشنواره پروژه های کارشناسی دانشکده مهندسی کامپیوتر 

دانشکده مهندسی کامپیوتر اولین جشنواره پروژه های کارشناسی را تحت عنوان “روز پروژه دانشکده” در روز ۱۴ بهمن ۹۷ برگزار می کند. در این جشنواره که در محل دانشکده مهندسی کامپیوتر و در ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰ برگزار خواهد شد، دانشجویان به صورت حضوری و با ارائه پوستر از پروژه های خود دفاع خواهند کرد. هدف از این جشنواره به نمایش گذاشتن دستاوردها و پروژه های دانشجویان در سطح دانشگاه و همچنین امکان ارزیابی یکنواخت کارها و پروژه ها می باشد.

این جشنواره با حضور اساتید و دانشجویان برگزار می شود و حضور سایر دانشجویان دانشگاه و خانواده دانشجویان آزاد می باشد.

لینک عناوین پروژه