روز پاییزی

Whatever you are, be a good one.

(Abraham Lincoln)

هرچه هستی، یک انسان خوب باش