روز درخت کاری و کاشت نهال توسط اساتید و کارکنان (به مناسبت هفته تربیت بدنی)