گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده مهندسی عمران خبر داد

گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه شهيد رجائی  با كمك و همياری انجمن علمی نقشه برداری برای دومين سال پياپی و اين بار در همكاری با جامعه مهندسان نقشه بردار ايران رويداد “روز جهاني سامانه های اطلاعات مكانی” را برگزار می كند. 

گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه شهيد رجائی  با كمك و همياری انجمن علمی نقشه برداري برای دومين سال پياپی و اين بار در همكاری با جامعه مهندسان نقشه بردار ايران رويداد “روز جهاني سامانه هاي اطلاعات مكاني” را برگزار مي كند. اين رويداد همه ساله در دومين چهارشنبه از ماه نوامبر برگزار می گردد و امسال مصادف با روز ۲۳ آبان ماه است. در نظر است در مراسم امسال ضمن معرفي دستاوردهاي گروه در زمينه GIS، شماري از مسئولان و كارشناسان سازمان ها و نهادهای مرتبط و همچنين شخصيت های علمی و دانشگاهی حضور داشته باشند و از نزديك با فعاليت های دانشگاه آشنا گردند.

index