نام کارشناس
بخش
تلفن داخلی
آقاي مهندس مهدی زینلی کارشناس روابط عمومی ۲۴۰۹
آقای مهندس محمد مشتاقی کارشناس روابط عمومی ۲۲۴۴