نام کارشناس
بخش
تلفن داخلی
آقاي مهندس مهدی زینلیکارشناس روابط عمومی2409
آقای مهندس محمد مشتاقیکارشناس روابط عمومی2244