نشریه داخلی دانشگاه شهید رجایی

صاحب امتیاز: مدیریت روابط عمومی

هیئت تحریریه: مهدی زینلی، محمد مشتاقی

عکاسان: حسین قاضی، محمد مشتاقی (تصاویر بیشتر خبرها در: www.srttu.edu/gallery)

طراح و صفحه آرا: محمد مشتاقی

آرشیو خبرنامه