روابط عمومی دانشگاه گزارش داد

 کانون دبیران جوان در پی حذف آزمون های مقطع متوسطه اول بیانیه رسمی صادر کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کانون دبیران جوان دانشگاه شهید رجائی در پی حذف آزمون های مقطع متوسطه اول، بیانیه ای رسمی به شرح زیر صادر کرد

با توجه به اقدام شایسته وزیر محترم آموزش و پرورش مبنا بر حذف آزمون ها در مقطع متوسطه اول؛ کانون دبیران جوان دانشگاه شهید رجائی، حمایت قاطع خود را از تصمیم شجاعانه وزیر اعلام میدارد. مقتضی است که این تصمیم  دانش آموزان را از رقابت های مخرب و بیهوده در حیطه دانشی رهانده و به فعالیت های جمعی در دستیابی به رشد عقلانی ،علمی و اجتمایی می رساند.