روابط عمومی دانشگاه خبر داد

بیستمین انتخابات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید رجائی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، با برگزاری بیستمین انتخابات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه، اعضای شورای مرکزی و هیئت نظارت  این تشکل دانشجویی انتخاب شدند.

بنابراین گزارش در این انتخابات آقایان سید مرتضی علوی، رضا رمضانی احمد آبادی، محمّد جواد عباسی، متین عبدالسلیمانلو، علی خدایاری، رضا خوش اندام و خانم ها مریم رسولی، سعیده محمد زاده و فاطمه عالی به عنوان اعضای شورای مرکزی جدید جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید رجائی انتخاب شدند. همچنین آقایان سید علی صالح پور و محسن ارشادی هم به عنوان اعضای جدید هیات نظارت این تشکل دانشجویی انتخاب شدند.  بر اساس این گزارش، آقای محمّد جواد عباسی با رای شورای مرکزی به عنوان دبیرکل جامعه اسلامی دانشجویان انتخاب شد.