روابط عمومی دانشگاه خبر داد

«رئيس اداره امور خوابگاه هاي دانشجويان» و «مدير امور دانشجويي» منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با صدور احکام جداگانه ای؛ رئیس دانشگاه، «رئيس اداره امور خوابگاه هاي دانشجويان» و «مدير امور دانشجويي» را منصوب کرد.  طی حکمی، دکتر حمیدرضا عظمتی رئیس دانشگاه شهید رجائی، آقای حامد ولیخانی را به سمت مدیر امور دانشجویی منصوب کرد. در این حکم از زحمات آقای دکتر محمد سلطانی در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر شده است. بر اساس این گزارش، طی حکم دیگری، آقای محمد جواد حاج قاسمی به عنوان رئیس اداره امور خوابگاه های دانشجویی منصوب شد. پیش از این آقای ولیخانی عهده دار این مسئولیت بودند.