روابط عمومی دانشگاه خبر داد

بازتاب اخبار دانشگاه در گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اخبار متعددی از برنامه های مختلف انجام شده در سطح دانشگاه در شماره های اخیر گاهنامه علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به چاپ رسیده است که برخی از آنها به قرار ذیل میباشند:

گاهنامه عتف شماره هفدهم گاهنامه عتف شماره هجدهم گاهنامه عتف شماره نوزدهم گاهنامه عتف شماره بیستم