روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد

دانشگاه شهید رجائی؛ دومین دانشگاه کشور در هدف گذاری “کیفیت آموزشی” در نظام رتبه بندی تایمز

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رتبه بندی تأثیرات دانشگاه‌ها برای نخستین بار در دنیا از سوی نظام رتبه بندی بین المللی تایمز انجام شد. بر اساس این گزارش دانشگاه شهید رجائی در حوزه هدف گذاری کیفیت آموزشی در بین کلیه دانشگاه های کشور مقام دوم را از آن خود کرد. میزان اثرگذاری دانشگاه ها یکی از شاخص های جهانی در ارزیابی مراکز آموزش عالی محسوب می شود و حضور ۱۲ دانشگاه کشور در این میان نشان از توجه آنها به اثرگذاری در جامعه دارد.

تایمز در این رتبه بندی دانشگاه‌ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی کرد. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ۱۷ مورد است که مؤسسه تایمز برای این رتبه بندی از ۱۱ مورد استفاده کرده است.

مؤسسه تایمز از سه حوزه تحقیق، توسعه و نظارت استفاده کرده و در اولین نسخه بیش از ۴۵۰ دانشگاه از ۷۶ کشور را ارزیابی کرده است.

از جمله اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد که در این رتبه بندی هدف قرار گرفته است می‌توان به هدف ۳: سلامت و رفاه برای مردم، هدف ۴: کیفیت آموزش، هدف ۵: برابری جنسیتی، هدف ۸: اشتغال مناسب و رشد اقتصادی، هدف ۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت، هدف ۱۰: کاهش نابرابری، هدف ۱۱: شهرها و جوامع پایدار، هدف ۱۲: تولید و مصرف مسئولانه، هدف ۱۳: عملکرد در خصوص کنترل اقلیم، هدف ۱۶: صلح، عدالت و قدرت و هدف ۱۷: مشارکت در تحقق اهداف توسعه اشاره کرد.

بر اساس معیارهای نظام بین المللی تایمز اگر داده‌های مرتبط با هر دانشگاه حداقل با ۳ هدف مرتبط بوده در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در حوزه تحقیق معیارهای تحقیق از اطلاعات ارائه شده توسط الزویر (Elsevier) حاصل شده است و تایمز همان طور که در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان تحقیقات بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ را ملاک عمل قرار می‌دهد در این رتبه بندی نیز از این معیار برای بخش تحقیق استفاده کرده است و مقالات مرتبط با اهداف توسعه را در این بازه زمانی به عنوان معیار تحقیق برآورد کرده است.

تایمز همچنین در معیار توسعه از شواهد و مدارک دانشگاه‌ها در حوزه تعداد فارغ التحصیلان و یا عملکرد دانشگاه‌ها که از سوی دانشگاه‌ها اعلام شده، استفاده کرده است. داده‌های مورد استفاده در نزدیکترین سال تحصیلی به ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۷ مورد توجه قرار گرفتند.

ارزیابی هر هدف شامل شاخص‌ها و سنجه های اختصاصی است که از آنها برای ارزیابی عملکرد دانشگاه درباره آن هدف استفاده شد. بر اساس اعلام تایمز این رتبه بندی تنها سیستمی است که دانشگاه‌های جهان را برای پاسخگویی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ارزیابی می‌کند.

 

وضعیت کلی دانشگاه‌های ایرانی در رتبه بندی اثرگذاری دانشگاه‌ها

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری جهانی ۲۰۱۹ رتبه جهانی تایمز ۲۰۱۹ نمره در هدف نمره کلی
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۱ ۸۰۱-۱۰۰۰ کیفیت آموزش: نمره ۷۷.۴ سلامت و رفاه برای مردم: نمره ۸۳.۵ کاهش نابرابری: نمره ۵۷.۴ مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۶۹.۶ ۸۶.۰
دانشگاه الزهرا ۲۰۱-۳۰۰ ۱۰۰۱+ شهرها و جوامع پایدار: نمره ۷۱.۳ برابری جنسیتی: نمره ۵۹.۱ سلامت و رفاه برای مردم: نمره ۷۰.۹-۵۸.۳ مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴ ۵۳.۷-۶۴.۵
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۰۱-۳۰۰ ۵۰۱-۶۰۰ صنعت، نوآوری و زیرساخت: نمره ۷۹.۹ کیفیت آموزش: نمره ۵۸.۳-۴۸.۱ عملکرد در خصوص کنترل اقلیم: نمره ۵۴.۷-۳۱.۳ مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴ ۵۳.۷-۶۴.۵
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰ ۶۰۱-۸۰۰ سلامت و رفاه برای مردم: نمره ۷۹.۳ برابری جنسیتی: نمره ۴۲.۰-۲۶.۶ کیفیت آموزش: نمره ۳۹.۰-۶.۲ مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۶۸.۵-۵۰.۲ ۵۳.۷-۶۴.۵
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳۰۱+ ۳۵۱-۴۰۰ تولید و مصرف مسئولانه: نمره ۵۲.۰ شهرها و جوامع پایدار: نمره ۵۹.۵-۴۱.۱ اشتغال مناسب و رشد اقتصادی: نمره ۵۳.۸-۳۴.۶ مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴ ۲۳.۸-۵۳.۶
دانشگاه کاشان ۳۰۱+ ۵۰۱-۶۰۰ کیفیت آموزش: نمره ۵۸.۳-۴۸.۱ شهرها و جوامع پایدار: نمره ۵۹.۵-۴۱.۱ برابری جنسیتی: نمره ۴۲.۰-۲۶.۶ مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴ ۲۳.۸-۵۳.۶
دانشگاه کردستان ۳۰۱+ برابری جنسیتی: نمره ۵۷.۰-۴۲.۱ کیفیت آموزش: نمره ۴۹.۷-۳۹.۳ کاهش نابرابری: نمره ۳۰.۹-۸.۰ مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴ ۲۳.۸-۵۳.۶
دانشگاه شهید باهنر کرمان ۳۰۱+ ۱۰۰۱+ صنعت، نوآوری و زیرساخت: نمره ۵۰.۶-۳۰.۳ برابری جنسیتی: نمره ۲۶.۴-۱.۲ کیفیت آموزش: نمره ۳۹.۰-۶.۲ مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴ ۲۳.۸-۵۳.۶
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۰۱+ ۸۰۱-۱۰۰۰ سلامت و رفاه برای مردم: نمره ۷۳.۴ تولید و مصرف مسئولانه: نمره ۴۷.۴-۱۸.۹ کیفیت آموزش: نمره ۴۹.۷-۳۹.۳ مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴ ۲۳.۸-۵۳.۶
دانشگاه تبریز ۳۰۱+ ۶۰۱-۸۰۰ کیفیت آموزش: نمره ۵۸.۳-۴۸.۱ اشتغال مناسب و رشد اقتصادی: نمره ۵۳.۸-۳۴.۶ برابری جنسیتی: نمره ۴۲.۰-۲۶.۶ مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴ ۲۳.۸-۵۳.۶
دانشگاه تربیت مدرس ۳۰۱+ شهرها و جوامع پایدار: نمره ۴۱.۰-۸.۴ صنعت، نوآوری و زیرساخت: نمره ۵۰.۶-۳۰.۳ اشتغال مناسب و رشد اقتصادی: نمره ۳۴.۵-۳.۴ مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۷۱.۰ ۲۳.۸-۵۳.۶
دانشگاه زنجان ۳۱۰+ ۱۰۰۱+ شهرها و جوامع پایدار: نمره ۵۹.۵-۴۱.۱ اشتغال مناسب و رشد اقتصادی: نمره ۵۳.۸-۳۴.۶ برابری جنسیتی: نمره ۵۷.۰-۴۲.۱ مشارکت در تحقق اهداف توسعه: نمره ۳۵.۸-۱.۴ ۲۳.۸-۵۳.۶

نکته مورد توجه در این رتبه بندی این است که در مشاهده پروفایل دانشگاه‌ها در این نظام رتبه بندی در مقابل برخی رتبه آنها در یکی از اهداف رتبه بندی اثرگذاری تایمز نیز مشخص شده است.

 

 

هدف سلامت و رفاه برای عموم مردم

در هدف سلامت و رفاه برای عموم مردم تحقیقات دانشگاهی در مورد بیماری‌ها و شرایط کلیدی، مراقبت‌های بهداشتی و تعداد دانشجویان و دانش آموختگان حوزه بهداشت مدنظر است. در این هدف ۴۲۳ دانشگاه از ۷۴ کشور وجود دارند که ۸ دانشگاه ایرانی در میان آنها هستند.

معیارهای تحقیق در مورد سلامت و رفاه شامل تمرکز بر تحقیقات مربوط به بیماری‌ها و شرایط کلیدی، اندازه گیری مقالات کاغذی، استنادات بالینی و حجم تحقیقات تولید شده، سهم فارغ التحصیلان بهداشت و اینکه چگونه یک دانشگاه از حرفه‌های بهداشت حمایت می‌کند، همکاری و خدمات بهداشتی، برای بهبود نتایج سلامت و سلامتی و برنامه‌های حمایتی در جامعه محلی است.

رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف سلامت و رفاه برای عموم مردم

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۷ ۸۳.۵
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۲ ۷۹.۳
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۷۸= ۷۳.۴
دانشگاه الزهرا ۱۰۱-۲۰۰ ۷۰.۹–۵۸.۳
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳۰۱+ ۷.۹-۴۴.۴
دانشگاه فسا ۳۰۱+
دانشگاه تبریز ۳۰۱+ ۷.۹-۴۴.۴
دانشگاه زنجان ۳۰۱+ ۷.۹-۴۴.۴

نکته مورد توجه در این جدول حضور دانشگاه فسا است که تنها در این هدف دارای رتبه است ولی نمره‌ای برای آن درج نشده است.

هدف کیفیت آموزش

در این هدف میزان کمک دانشگاه‌ها به سالهای اولیه و یادگیری مادام العمر، تحقیقات آموزشی و تعهد آنها به آموزش فراگیر ارزیابی شد. این فهرست شامل ۴۵۷ دانشگاه از ۷۷ کشور است و ۱۳ دانشگاه ایرانی در این بخش حضور دارند.

تحقیق در سال‌های اول و آموزش یادگیری مادام العمر بر تحقیقات آموزش و پرورش، اندازه گیری مقالات و حجم تحقیقات متمرکز است. تعداد دانشجویان دوره کارشناسی یا لیسانس نیز در این معیار مدنظر بوده است.

رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف کیفیت آموزش

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶ ۷۷.۴
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۸۹= ۵۹.۸
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۰۱–۲۰۰ ۵۸.۳–۴۸.۱
دانشگاه کاشان ۱۰۱–۲۰۰ ۵۸.۳–۴۸.۱
دانشگاه تبریز ۱۰۱–۲۰۰ ۵۸.۳–۴۸.۱
دانشگاه کردستان ۲۰۱–۳۰۰ ۴۷.۹–۳۹.۳
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰۱–۳۰۰ ۴۷.۹–۳۹.۳
دانشگاه زنجان ۲۰۱–۳۰۰ ۴۷.۹–۳۹.۳
دانشگاه الزهرا ۳۰۱+ ۶.۲-۳۹.۰
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳۰۱+ ۶.۲-۳۹.۰
دانشگاه فسا ۳۰۱+ ۶.۲-۳۹.۰
دانشگاه شهید باهنر کرمان ۳۰۱+ ۶.۲-۳۹.۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰۱+ ۶.۲-۳۹.۰

هدف برابری جنسیتی

در این هدف تحقیقات دانشگاهی در مورد جنس، سیاست‌های آنها در مورد برابری جنسیتی و تعهد آنها به استخدام و ارتقا زنان تحصیلکرده در ۳۳۹ دانشگاه از ۷۰ کشور محاسبه شده است.

سهم کل تحقیقات دانشگاهی که توسط زنان نوشته شده است، سهم مقالات برابری جنسیتی در ۱۰ درصد از مجلات که توسط Citescore تعریف شده است. تعداد زنانی که در لیسانس وارد دانشگاه شده‌اند. معیارهای دسترسی دانشجویی، سهم دانشجویان ارشد زن، سهم زنان در تحصیلات و معیارهای پیشرفت زنان در این هدف مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها و مدارک این معیارها به طور مستقیم توسط دانشگاه‌ها ارائه شده است.

رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف برابری جنسیتی

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه الزهرا ۸۲= ۵۹.۱
دانشگاه کردستان ۲۰۰-۱۰۱ ۵۷.۰–۴۲.۱
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۱۰۱–۲۰۰ ۵۷.۰–۴۲.۱
دانشگاه زنجان ۱۰۱–۲۰۰ ۵۷.۰–۴۲.۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۰۱–۳۰۰ ۴۲.۰–۲۶.۶
دانشگاه کاشان ۲۰۱–۳۰۰ ۴۲.۰–۲۶.۶
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰۱–۳۰۰ ۴۲.۰–۲۶.۶
دانشگاه تبریز ۲۰۱–۳۰۰ ۴۲.۰–۲۶.۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۰۱–۳۰۰ ۴۲.۰–۲۶.۶
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳۰۱+ ۱.۲-۲۶.۴
دانشگاه فسا ۳۰۱+ ۱.۲-۲۶.۴
دانشگاه شهید باهنر کرمان ۳۰۱+ ۱.۲-۲۶.۴

هدف اشتغال مناسب و رشد اقتصادی

در این هدف کار مناسب و کارایی و رشد اقتصادی، تحقیقات اقتصادی دانشگاه‌ها، شیوه‌های اشتغال و سهم دانشجویانی که شغل مناسب پیدا می‌کنند، در ۲۹۴ دانشگاه از ۶۸ کشور مورد سنجش قرار گرفت.

در این هدف تمرکز بر تحقیقاتی است که مربوط به رشد اقتصادی و اشتغال هستند و داده‌ها توسط مجموعه داده‌های Scopus Elsevier جمع آوری شده است. این شامل همه نشریات نمایه‌ای بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ می‌شود. مدارک معیار شیوه‌های استخدام و اینکه آیا این سیاست‌ها نیز تحت پوشش خدمات و استخدام برون سپاری قرار می‌گیرد یا نه به طور مستقیم توسط دانشگاه‌ها ارائه شده است.

سهم اشتغال دانشجویان، درک اینکه چگونه دانشگاه‌ها دانشجویان را برای دنیای کار آماده می‌کنند، سهم کارمندان در قراردادهای امن و اینکه دانشگاه‌ها چه تعداد کارکنان (دانشگاهی و غیر دانشگاهی) با قراردادهای بیش از ۲۴ ماه دارند در این ارزیابی مورد توجه است.

رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف اشتغال مناسب و رشد اقتصادی

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۷۰= ۵۹.۲
دانشگاه الزهرا ۹۷ ۵۴.۷
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۰۰-۱۰۱ ۵۳.۸–۳۴.۶
دانشگاه تبریز ۲۰۰-۱۰۱ ۵۳.۸–۳۴.۶
دانشگاه زنجان ۲۰۰-۱۰۱ ۵۳.۸–۳۴.۶
دانشگاه کردستان ۲۰۱+ ۳.۴-۳۴.۵
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰۱+ ۳.۴-۳۴.۵
دانشگاه تربیت مدرس ۲۰۱+ ۳.۴-۳۴.۵

هدف صنعت، نوآوری و زیرساخت

در این هدف صنعت، نوآوری و زیرساخت تحقیقات دانشگاهی در زمینه صنعت و نوآوری، تعداد اختراعات و شرکت‌های وابسته و دانش بنیان و درآمد تحقیقاتی آنها از صنعت در ۳۴۲ دانشگاه از ۶۳ کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.

معیارهای تحقیق در صنعت، نوآوری و زیرساخت شامل تحقیقات مربوط به صنعت، نوآوری و زیرساخت، اختراعات، شرکت‌های دانش بنیان و وابسته به دانشگاه‌ها و همچنین درآمد تحقیق از صنعت است. در واقع این معیار نشان دهنده توانایی دانشگاه برای تولید تحقیقات جدید است، همچنان که در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان تایمز از آن استفاده می‌شود.

رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف صنعت، نوآوری و زیرساخت

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۴ ۷۹.۹
دانشگاه شهید باهنر کرمان ۲۰۰-۱۰۱ ۳۰.۳-۵۰.۶
دانشگاه تربیت مدرس ۲۰۰-۱۰۱ ۳۰.۳-۵۰.۶
دانشگاه زنجان ۲۰۰-۱۰۱ ۳۰.۳-۵۰.۶
دانشگاه الزهرا ۲۰۱–۳۰۰ ۱۵.۱-۳۰.۱
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۰۱–۳۰۰ ۱۵.۱-۳۰.۱
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۰۱–۳۰۰ ۱۵.۱-۳۰.۱
دانشگاه کاشان ۲۰۱–۳۰۰ ۱۵.۱-۳۰.۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰۱–۳۰۰ ۱۵.۱-۳۰.۱
دانشگاه کردستان ۳۰۱+ ۱.۶-۱۴.۷

هدف کاهش نابرابری‌ها

هدف کاهش نابرابری تحقیقات دانشگاهی در مورد نابرابری‌های اجتماعی، سیاست‌های آنها در مورد تبعیض و تعهد آنها به استخدام کارکنان را نشان می‌دهد. این فهرست شامل ۲۷۷ دانشگاه از ۶۲ کشور است.

معیارهای تحقیق در مورد کاهش نابرابری شامل سهم مقالات و شاخص استنادی مدارک تولید شده توسط دانشگاه و تعداد انتشارات است.

معیار تعداد دانشجویان و کارکنان معلول و اقدامات علیه تبعیض آموزشی و ارائه مشاوره و برنامه‌های حمایتی از دیگر اطلاعاتی است که مستقیماً توسط دانشگاه‌ها ارائه شده است و ملاک عمل در این رتبه بندی است.

رتبه دانشگاه‌های ایرانی در هدف کاهش نابرابری‌ها

نام دانشگاه رتبه در اثرگذاری نمره در هدف
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۲= ۵۷.۴
دانشگاه الزهرا ۲۰۰-۱۰۱ ۳۱.۱-۴۴.۵
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰۰-۱۰۱ ۳۱.۱-۴۴.۵
دانشگاه زنجان ۲۰۰-۱۰۱ ۳۱.۱-۴۴.۵
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۰۱+ ۸.۰-۳۰.۹
دانشگاه کردستان ۲۰۱+ ۸.۰-۳۰.۹

هدف شهرها و جوامع پایدار

در این هدف، شهرها و جوامع پایدار تحقیقات دانشگاهی را در زمینه پایداری، نقش آنها را به عنوان نگهبانان هنر و میراث و رویکردهای داخلی آنها در زمینه پایداری می‌سنجد. این فهرست شامل حدود ۲۹۶ دانشگاه از ۶۲ کشور است.

معیارهای تحقیق در مورد شهرهای و جوامع پایدار شامل مقالات و استنادات این حوزه و همچنین حمایت از هنر و میراث با معیارهایی از جمله دسترسی عمومی به ساختمان‌ها، کتابخانه ها، موزه‌ها، فضاهای مهم و بناهای