روابط عمومی دانشگاه اعلام کرد

کسبرتبه دوم کشوری رشته حفظ ۵ جزء قران کریم دانشجويان كشور، توسط دانشجوی فرهیخته قرانی آقای محمد رضا رحيمي
خاطر نشان مي گردد این مسابقات در سه مرحله برگزار گردید.

مرحله دانشگاهی :
اسفند ماه ۱۳۹۵در دانشگاه شهیدرجايي

مرحله منطقه ای :
اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

مرحله کشوری :
شهریور ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

photo_2017-09-17_12-18-19