دانشكده مهندسي مكانيك خبر داد

رشد فعاليت هاي پژوهشي اساتيد دانشكده مهندسي مكانيك

درگاه علمي اسكوپوس و گوگل اسكالر به عنوان دو درگاه معتبر علمي در زمينه چاپ مقالات بيانگر اين نكته مي باشد كه فعاليت پژوهشي اساتيد دانشكده مهندسي مكانيك روندي رو به رشد را داشته است. بر همين اساس بررسي مقالات چاپ شده اساتيد دانشكده از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۷ مورد بررسي و رصد دانشكده قرار گرفته است كه براين اساس در درگاه گوگل اسكالر تعداد مقالات اساتيد از ۲۵ مقاله در سال ۲۰۰۹ به ۵۷ مقاله در سال ۲۰۱۷ افزايش يافته است. همچنين بر اساس گزارش درگاه اسكوپوس نيز تعداد مقالات از ۱۴ مقاله در سال ۲۰۰۹ به ۴۴ مقاله در سال ۲۰۱۷افزايش يافته است.

با توجه به آمار موجود اين روند بيانگر تمايل بيشتر اساتيد دانشكده به چاپ مقاله در نشريات معتير جهاني مي باشد، و اميدواريم كه در سالهاي آتي نيز شاهد رشد هرچه بيشتر مقالات استيد دانشكده در نشريات معتبر بين المللي باشيم. در سال ۲۰۱۷ اساتيد زير به ترتيب داراي بيشترين مقالات نمايه در اسكوپوس بوده اند:

  • دكتر محمد حسين پور (۱۱ مقاله)
  • دكتر غلامحسن پايگانه (۸ مقاله)
  • دكتر جواد كدخداپور (۵ مقاله)

دانشكده مهندسي مكانيك در حال حاضر داراي ۲۹ عضو هيات علمي است. در سال ۲۰۱۷،  ۱۱ نفر از اعضاي هيات علمي موفق به چاپ بيش از دومقاله نمايه شده در اسكوپوس شده اند.

untitled-2

baner11