فرشید طهماسبی

استادیار

زمینه های پژوهشی

موضوع
1استعدادیابی
2روان شناسی ورزشی
3رشد و تکامل حرکتی

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
1
دکتری

(رتبه اول)

شهید بهشتی تهران1388
2
کارشناسی ارشد

(رتبه اول)

شهید بهشتی تهران1383
3
کارشناسی

(دانشجوی نمونه)

 کردستان 1379

 

سوابق اجرایی

سمتمحلتاریخ
1رئیس دانشکده علوم ورزشیدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران1393-تاکنون
2رئیس شورای پژوهش اداره کل ورزش و جوانان استان تهران
3عضو شورای راهبردی  اداره  کل ورزش و جوانان استان تهران
4مشاور عالی ریاست مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان
5مسئول کمیته رفتار حرکتی مرکز استعداد یابی مدارس سما
6نائب رئیس هیات فوتبال استان تهرانهیات فوتبال استان تهران1394 تا کنون

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوانمحلتاریخ عضویت
1عضو انجمن روانشناسی ورزش کشورایران1392 – تا کنون
2عضو کانون مربیان فوتبال کشورایران1391
3
عضو کمیته علمی و فناوری  مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان
ایران1391

داوری مجلات

عنوان مجلهناشرتاریخ
1رفتار حرکتیپژوهشگاه علوم ورزشی(1392-تاکنون)
2مطالعات روان شماسی ورزشیپژوهشگاه علوم ورزشی(1393-تاکنون)
3مدیریت و رفتار حرکتیدانشگاه مازنداران1394
4رفتار حرکتیدانشگاه تهران1395

 

جوایز

عنوان
1تست تست تست تست
2تست تست تست تست
3تست تست تست تست

مقالات مجلات

عنواننویسندگانمجلهسال چاپوضعیتPdf
1بررسی امتیاز میزبانی در لیگ برتر فوتبال ایراندکتر فرشید طهماسبیالمپیک
1390

شماره 4

چاپ شدهpdf
2اثر سن، جنسیت و نوع رشته ورزشی بر کاربرد یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران نخبهدکتر فرشید طهماسبیپژوهش در علوم ورزشیپژوهش در علوم ورزشیچاپ شدهpdf
3ارتباط بین کارکردهای یادگیری مشاهده ای و اعتمادبنفس در ورزشکاران نخبهدکتر فرشید طهماسبیعلوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1390

شماره 6

چاپ شدهpdf
4تاثير يادگيري مشاهده اي، تصوير سازي و تركيب آنها بر آموزش مهارت شوت فوتبالدکتر فرشید طهماسبیآموزش تربيت بدني
پاييز 1391

سال اول- شماره 1

چاپ شده
5 رابطه بین سرسختی ذهنی و آمادگی جسمانی در دانشجویان دختردکتر فرشید طهماسبی مطالعات روانشناسی ورزش
زمستان 1391

شماره 2

چاپ شده
6 اثر نوع مهارت  (باز و بسته) بر کاربرد کارکردهای یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران نخبه زن و مرد ایرانیدکتر فرشید طهماسبی رفتار حرکتی
پائیز 1392

سال پنجم- شماره 13

چاپ شده
7 مقایسه اثرات ابعاد تصوير سازي ذهنی و تمركز توجه بر اكتساب، يادداري وانتقال تكليف دارتدکتر فرشید طهماسبی پژوهش در علوم ورزشی 1388 زمستانچاپ شده
8 ارتباط مهارت های روانی با شدت آسیب های بازیکنان فوتبال تیم های تهرانی لیگ برتر ایراندکتر فرشید طهماسبی پژوهش درمدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
پائیز و زمستان 1392

سال سوم- شماره 6

چاپ شده
9 تاثیر آسیب دیدگی بر نیمرخ حالات خلقی بازیکنان فوتبال تیم پرسپولیس ایراندکتر فرشید طهماسبی رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی
بهار 1393

سال ششم- شماره 1

چاپ شده
10 تاثیر تصویرسازی فعال و غیرفعال بر اکتساب و یادگیری مهارت پرتاب دارتدکتر فرشید طهماسبی فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان
تابستان 1393

شماره 24

چاپ شده
11 تاثیر حرکات موزون رشدی بر مبنای مدل گالاهو  بر رشد مهارت های بنیادی دستکاریدکتر فرشید طهماسبی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش پاییز و زمستان 1391چاپ شده
12 تاثیر فعالیت های تربیت بدنی در مدارس بر رشد کمی و کیفی ضربه پا در دانش آموزان پسردکتر فرشید طهماسبی پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی بهار و تابستان 1394چاپ شده
13 مقایسه سلامت روانی مردان سالمند در سه گروه ورزشکار، فعال و غیرفعالدکتر فرشید طهماسبی مجله سالمندی ایران تابستان 94چاپ شده
14 بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه توانایی تصویرسازی ورزشیدکتر فرشید طهماسبی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان پذیرش
آسیب ورزشی در ارتباط با ویژگی های شخصیتی کشتی گیران نخبه ایراندکتر فرشید طهماسبیرشد و یادگیری حرکتیپذیرش

مقالات همایش‌ها

تاریخعنوان همایشمحل برگزاریعنوان مقالهاسامی همکارانPdf
191/2/27چهارمین همایش ملی آموزشتهرانکارکردهای یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران نخبهpdf
291/5/27چهارمین همایش ملی آموزشتهراناثر دستورالعملهاي آموزشي تمركز توجه (دروني و بيروني) بر يادگيري يك مهارت منتخب فوتبالpdf
391/2/14همایش بین المللی پزشكي ورزشي ايرانتهرانتاثير الگودهي و راهبرد تركيب الگودهي با تصوير سازي بر اكتساب و يادداري شوت فوتبالpdf
414 فوریه 2010The European congress if psychiatryInvestigation of personality traits and mental health: comparison between athletes and nonathletes university students
5آذر 1391همایش ملی دانشجویی دانشگاه تهراناثر تمرين ريتميك بر حافظه عددي دانش آموزان كم توان ذهني
693/2/31اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نورتاثیر نوع الگودهی(ماهر و  زوجی) بر یادگیری مهارت طناب در افراد مبتدی و نیمه ماهر
793/2/31اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نورتاثیر سرعت نمایش مهارت بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال
892/9/21کنگره ملی – تخصصی علوم ورزشی: نیاز نسل فردااثر سازماندهی تمرین بر رشد مهارت بنیادی پرتاب در دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی
992/12/14اولین همایش ملی دانشجویی رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا (س)تاثیر تصویر سازی ذهنی فعال و غیرفعال بر اکتساب و یادگیری مهارت پرتاب دارت در دانشجویان دختر
1093/11/11نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدارمقایسه سرسختی ذهنی زنان و مردان ورزشکار در رشته های انفرادی
1193/11/30هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشیInvestigation of developmental intervention effects with the participation of parents on development of manipulative movement skills in preschool girls
1294/2/16هفتمین همایش ملی آموزشتاثیر تغییر دستورالعمل کانون توجه (درونی- بیرونی – کنترل) بر عملکرد سرعت دویدن 100 متر در مردان ورزشکار
1394/2/16هفتمین همایش ملی آموزشبررسی ارتباط بین سرسختی ذهنی و حداکثر اکسیژن مصرفی و لاکتات خون در دانشجویان دختر
1494/2/16هفتمین همایش ملی آموزشمقایسه خودکنترلی و کنترل عواطف در ورزشکاران و غیر ورزشکاران
1594/7/8همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشیمقایسه تصویرسازی حرکتی دانش آموزان نابینای مطلق و بینا
1694/7/16
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
مقایسه تصویرسازی دیداری درونی و بیرونی دانش آموزان نابینای مطلق و بینا
1794/2/24دومین کنگره بین المللی علوم رفتاریبررسی مهارتهای روانی در ارتباط با آسیب های ورزشی در میان کشتی گیران تیم ملی ایران
1894/2/24دومین کنگره بین المللی علوم رفتاریویژگی های شخصیتی به عنوان پیش بین آسیب های ورزشی در میان ورزشکاران نخبه رشته ووشو در لیگ برتر ایران
1994/2/24دومین کنگره بین المللی علوم رفتاریمقایسه نیمرخ حالات خلقی قبل و بعد از آسیب در سانداکاران لیگ برتر ایران
2094/2/16چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشیمقایسه سرسختی ذهنی زنان و مردان ورزشکار معلول در رشته های انفرادی
2194/12/5اولین همایش ملی علوم ورزشیاثر جنسیت بر واکنش نورون های آینه ای در شوت سه گام بسکتبال
2294/9/26اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشیاثر جنسیت و ترتیب مشاهده الگوی ماهر و مبتدی بر واکنش نرون های آینه ای
2394/9/26اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشیتاثیر تمرین نروفیدبک با تاکید بر برتری دستی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت
2494/9/26اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشیتاثیر تمرینات بدنی ونروفیدبک بر یادگیری مهارت پرتاب دارت در افراد مبتدی
2594/9/26اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشیاثر فعالیت جسمانی بر سلامت روانی مردان سالمند

پروژه های پژوهشی

عنوانانجام دهندگانسالسفارش دهندهComments
1بررسی امتیاز میزبانی در لیگ برتر فوتبال ایران   مجری اصلی1390 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طرح پژوهشی
2اثر سن، جنسیت و نوع رشته ورزشی بر کاربرد یادگیری مشاهده ای و ارتباط آن با اعتمادبنفس در ورزشکاران نخبه همکار طرح1390 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییطرح پژوهشي
ارتباط بین سرسختی ذهنی و آمادگی جسمانی  و مقایسه آن در دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنیهمکار طرح1392دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییطرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین مهارتهای روانی و آسیب های ورزشی در ورزشکاران نخبهمجری اصلی1393دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییطرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین سرسختی ذهنی و حداکثر اکسیژن مصرفی و لاکتات خون در دانشجویان دخترهمکار طرح1393دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییطرح پژوهشی
تاثیر تغییر دستورالعمل کانون توجه (درونی- بیرونی- کنترل) بر عملکرد سرعت دویدن 100 متر در مردان ورزشکارمجری اصلی1394دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییطرح پژوهشی
عوامل شخصیتی پیش بین در آسیب های ورزشی در بین ورزشکاران نخبههمکار طرح1394دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییطرح پژوهشی

کتاب ها

تصویر جلدعنوان
زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنیچاپ ششم انتشارات حتمیpdf
متون ورزشی  ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنیچاپ اول انتشارات سروشpdf
677 واژه پرکاربرد در تربیت بدنیچاپ دوم انتشارات حتمیpdf
افزایش طبیعی قد (ترجمه) چاپ اول انتشارات حتمی
فیزیولوژی ورزش (ترجمه)چاپ اول انتشارات حتمی
طب فوتبال (ترجمه) چاپ اولپژوهشکده تربیت بدنی
مدیریت سازمانهای ورزشیچاپ اول عصر انتظار
راهنمای سلامت کارگر چاپ اول انتشارات حتمی
بانک آزمون یادگیری و کنترل حرکتیچاپ دوم  انتشارات علم و حرکت
بانک آزمون حرکت شناسیچاپ اول انتشارات حتمی
بانک آزمون فیزیولوژی ورزشیچاپ اول انتشارات فجر تهران
راهنمای سلامت زنان شاغل :  با تاکید بر ورزش و فعالیت بدنی چاپ اول انتشارات حتمی

دروس تدریس شده

عنواندانشکدهآغازپایان
یادگیری حرکتی کنترل حرکتی –  رشد حرکتی-تد اصول و مبانی حرکت – زبان تخصصی- حرکت شناسی – روانشناسی ورزش-  فوتبال

راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد 

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1385تاکنون
 تدریس زبان تخصصی رشته تربیت بدنیدانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز13881389
تدریس دروس یادگیری و رشد حرکتی- زبان تخصصی-روانشناسی ورزش و والیبال دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بهبهان 13851386
تدریس دروس روان شناسی ورزش – یادگیری حرکتی – رشد و تکامل حرکتیآکادمی کمیته ملی المپیک13801384
تدریس دروس نظری کلاسهای مربیگریاداره امور  ورزش قهرمانی تهران1391تا کنون

کارگاه‌های برگزار کرده

مکانزمانعنوان