نام و نام خانوادگی : فائزه فاضلی

درجه علمی : دانشیار

  • ایمیل: fazeli @ srttu.edu
  • تلفن: 00982122970003
  • فکس: 00982122970005
  • گروه: محیط زیست

زمینه های پژوهشی

موضوع
1تنش های محیطی
2کشت سلول و بافت
3بیوشیمی گیاهی
4گیاهان دارویی
5آلودگی اّب و خاک
6آموزش زیست شناسی

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذرشته
1کارشناسی ارشداصفهان1373علوم گیاهی
2دکتریخوارزمی1385فیزیولوژی گیاهی

 

سوابق اجرایی

سمتمحلتاریخ
1مدیر گروهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1384-1387

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوانمحلتاریخ عضویت
1عضو انجمن زیست شناسی ایرانایران1373 – تا کنون
2عضو شورای برنامه ریزی علوم تجربی سازمان پزوهش و برنامه زیری وزارت آموزش و پرورشایران1391- تاکنون

داوری مجلات

عنوان مجلهناشرتاریخ
 فصلنامه علمی پژوهشی آموزش محیط زیست وتوسعه پایدار د انجمن آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 1395 تاکنون
1فناوری آموزشدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(1393-تاکنون)
2زیست شناسی کاربردیدانشگاه الزهرا(1393-تاکنون)
3پژوهش های گیاهیانجمن زیست شناسی ایران(1392-تاکنون)
4مجله علومدانشگاه تهران1387-1388

 

مقالات مجلات

ردیفعنوان مقاله
1Fazeli,F., Ghorbanli, M.L., Niknam,V.(2007).Effect of drought on biomass, protein content, lipid peroxidation and antioxidant enzymes in two sesame cultivars. BiologiaPlantarum 51:98-103.
2Fazeli,F., Ghorbanli, M.L., Niknam,V.(2006).Effect of drought on water relation, growth and solute accumulation in two sesame cultivars. Pakistan Journal of Biological Sciences 9:1829-1835.
3Abbaszadeh, s., Rajabian, T., Taghizadeh, M., Fazeli, F., Salmaki, Y. (2011). Characterization of fatty acids in different organs of some Iranian Echium plants. Journal of Medicinal Plants Research 19:4814-4821..
4Paknejad, F., Farahani Pad, P., Ilkaie, M.N., Fazeli, F. (2012). Simulation of soybean growth sowing date management by cropgro model. American Journal of Agricultural and Biological Sciences 7:143-149.
5علیرضا رهی – مهدی ضیایی نسب – فائزه فاضلی – فرشته عزیزی . (1392). بررسی تنوع ژنتیکی گونه های تاج خروس(  (Amaranthus sppبر پایه صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی با استفاده از کود بیولوژیک نیتروکسین-  دوفصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی92:2: 299-282 .
6غنچه رسام – مسعود آزادی فرد-  ابوالفضل کارگرفرد- فائزه فاضلی. (1392). بررسی امکان ساخت تخته خرده‌چوب از ساقه‌ذرت دانه‌ای.627 فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ. 627-613 : 2 .
7فائزه فاضلی – شاهین شرف الدین شیرازی.(1394). بررسی اثر کود نانوکود کلات آهن و کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد آویشن دنایی. فصلنامه گیاهان دارویی و معطر 3: 382- 374 .
8اسحاق شایگان – فائزه فاضلی.(1394). بررسی میزان تاثیر آموزش درس بهداشت و محیط زیست بر کسب نگرش های بهداشتی و زیست محیطی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. مجله فناوری آموزش3: 228-215.
9.Barati, a.H., Fazeli, F., lotfipour, M. (2015). Effect of Aloe vera on some indicators of cell damage after a period of aerobic exercise in male athietes. Journal of HerbMed pharmacology3: 85-88.
10. Keshavarzi, M., Habibi Titash, F., Fazeli, F. (2015). Fatty acid patterns of four fumaria species. Academic. Journal of Medicinal Plants.
11پوریا فراهانی پاد. فرزاد پاک نزاد. فائزه فاضلی . محمد نبی ایلکایی .ارزیابی اثر تاریخ کاشت برعملکرد واجزائ عملکرد زنوتیپ  های  مختلف سویا. فصل نامه علمی – پژوهشی گیاه وزیست بوم. زمستان 90.
12فائزه فاضلی-ساجده شعبانی فرد جهرمی.(1394). ارزیابی غلظت فلزات سنگین در تالاب میقان اراک. مجله زیست شناسی کاربردی 75:2-94.
13فائزه فاضلی-فریده مهدوی ایکدلو. (1394). بررسی وضعیت محتوای زیست محیطی موجود در کتاب های درسی علوم تجربی دوره آموزش عمومی. فصل نامه علمی پزوهشی علوم وتکنولوژی محیط زیست . در حال چاپ.
14فائزه فاضلی.(1396). پاسخ های فیزیولوژیکی دانه رست های کنجد به پلی اتیلن گلیکول 6000. مجله زیست شناسی کاربردی 1: 177-194.

 

مقالات همایش‌ها

ردیفعنوان مقاله
1فاضلي، ف.، قربانلي، م.ل.، نيكنام، و. 1384. اثر تنش خشكي بر پراكسيداسيون ليپيد محتواي پروتئين و آنزيمهاي آنتي اكسيدانت در برگها و ريشه هاي دو رقم كنجد. سيزدهمين كنفرانس سراسري و اولين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران. ايران، دانشگاه گيلان.
2فاضلي، ف.، قربانلي، م.ل.، نيكنام، و. 1385. تغييرات محتواي نسبي آب، رشد و اسموليتها در دو رقم كنجد تحت شرايط تنش خشكي. چهاردهمين كنفرانس سراسري و دومين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران. ايران، دانشگاه تربيت مدرس.
3فاضلي، ف.، قربانلي، م.ل.، نيكنام، و. 1384. اثر تنش خشكي بر رنگيزه هاي موجود در برگهاي كنجد. اولين همايش بين المللي علوم زيستي ايران. ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج.
4Fazeli, F., Niknam, V., Ghorbanli, M.L. (2008). Antioxidant defense mechanism under drought stress condition in two (Sesamumindicum L.) cultivars. The 15Th National and Third International Conference of Biology. Iran. University of Tehran.
5Fazeli, F. (2008). Effect of salinity on some physiological and biochemical parameters in Canola (Brassica napus L.). The 15Th National and Third International Conference of Biology. Iran. University of Tehran.
6سکینه علبزاده–مژگان رجبیان–مسعودتقی زاده  – فائزه فاضلی Characterization of fatty acids in seed oils from two Iranian Echium species. همایش بین المللی گیاهان دارویی ومعطر،دومین سمینارفیتوشیمی ایران. 1389 0
7 Fazeli, F .(2011).Drought and changes of lipids in leaves of sesame. 16th National and Fourth International Conference of Biology.
8پوریا فراهانی پاد- فرزاد پاک نژاد –محمد نبی ایلکایی فائزه فاضلی – محمد پورابتهاج. شبیه سازی عملکرد و اجزای عملکرد سویا در چهار تاریخ کاشت با استفاده از مدل CropGro-Soybean در منطقه کرج. همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390.
9فائزه فاضلی- اکرم خرمی پور – آذر احمدی. بررسی میزان آشنایی معلمان شهر تهران با مهارت های ICDL. همایش ملی آموزش. 1390.
10فائزه فاضلی– فرمند فرزین. استفاده از مهارت های ارتباطی در کلاس درس. همایش ملی آموزش. 1390.
11فائزه فاضلی – اعظم آقالطیفی. بررسی تاثیر استفاده از نقشه مفهومی در آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. همایش ملی آموزش. 1390.
12محمد نبی ایلکایی – فائزه فاضلی – فرزاد پاک نژاد -پوریا فراهانی پاد .1390 . اثر تاریخ کاشت بر ماده خشک و اجزای عملکرد چهار رقم رشد نامحدود سویا. همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت( باشگاه پروهشگران جوان)..
13فائزه فاضلی- سیده فاطمه علیزاده کوهی خیلی – کبری سجادی.  بررسی میزان تاثیر آزمایشگاه در پیشرفت تحصیلی دانش آمو.زان در درس شیمی. همایش ملی آموزش. 1391
14فائزه فاضلی- نرگس مانی. 1391. مقایسه میزان تاثیر آموزش گازهای گلخانه ای در کتاب شیمی اول دبیرستان به کمک انیمیشن و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. همایش ملی آموزش.
15فائزه فاضلی-فرزانه روشن -غلامرضا بخشی خانیکی. اثر سولفات روی بر دانه رست های دو رقم کلزا. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 1391.
16فائزه فاضلی- طاهره حسنلو. اثر تنش خشکی بر محتوای فلاونوئیدها در خار مریم. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 1391.
17فرزانه حبیبی– مریم کشاورزی – مسعود شیداییفائزه فاضلی.2011.Antioxidant components of fumaria species (Papaveraceae). International conference on agricultural,biotechnology, biosystems and biological engineering.
18فائزه فاضلی-فرزانه روشن- غلامرضا بخشی خانیکی. 1391. اثر سولفات روی بر دانه رست های دو رقم کلزا. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.
19رضا فاطمی مطلق، فائزه فاضلی، جلال ولی الهی، زهرا درویش پسند. 1391. کاربرد بیوتکنولوژی در جذب و تجمع فلزات سنگین و برتری جلبک پالایی در زیست پالایی در جهت توسعه پایدار. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منبع طبیعی و محیط زیست.
20فائزه فاضلی- شاهین شرف الدین شیرازی محمد مسعود علیها.  1392بررسی اثر نانو کود کلات اهن و کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی آویشن دنایی.   دومين همايش ملي گياهان دارويي.
21فائزه فاضلی – زری مصلحی. 1392. مقایسه یادگیرزی از طریق همیاری با روش های سنتی در درس علوم تجربی پایه دوم راهنمایی تحصیلی. پنجمین همایش ملی آموزش.
22فائزه فاضلی –  احسان مهنامی. 1392. نگرش آموزشی بر مبحث ترکیبات یونی و کووالانسی کتاب شیمی دوم متوسطه. پنجمین همایش ملی آموزش. .
23فائزه فاضلی- شاهین شرف الدین شیرازی – محمد مسعود علیها. 1392.بررسی اثر نانو کود کلات اهن و کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی آویشن دنایی.  دومين همايش ملي طلای سبز.
24فائزه فاضلی – ساجده شعبانی فرد جهرمی.(1392). بررسی تغییرات فصلی برخی جنبه های زیست محیطی تالاب میقان. اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی.
25احمد یاری – فائزه فاضلی. 1393. Evaluation the effect of the bean phytoremediation on soils contaminated with sewage urban. هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران.
26فائزه فاضلی – ساجده شعبانی فرد جهرمی. 1393. ارزیابی غلظت فلزات سنگین در تالاب میقان اراک. هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران.
27الهام فراهانی – فاطمه احمدی – فائزه فاضلی. 1393. شکل گیری دوقطبی های الکتریکی در بافت ساقه ی نخود در اثر اعمال میدان الکتریکی. کنفرانس فیزیک ایران  .
28فریبا ابراهیمی – فائزه فاضلی. 1393.  بررسی گیاه پالایی روی و منگنز موجود در آب تالاب میقان و اثرات آن بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه  Cicer arietinum. اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست.
29فریبا ابراهیمی – فائزه فاضلی. 1393. بررسی تجمع عناصر سنگین سرب و ارسنیک آب تالاب میقان در نخود زراعیCicer arietinum.
30فائزه فاضلی – اعظم میرزایی گل باغی. 1393 . اثر آب تالاب میقان بررنگیزه های گیاه علف پشمکی. دومین همایش ملی پزوهش های کاربردی در علوم کشاورزی.
31علی صادقی- فائزه فاضلي.1394. اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران بررسی گیاه پالایی کروم و آلومینیوم موجود در اب تالاب میقان توسط گیاه شبدر برسیم (Trifoliumalexandrium)
32فائزه فاضلی- ژیلا حسن مقیمی – شهناز رحیمیان. ت1394.حلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه براساس روش ویلیام رومی. اولین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه.
33فائزه فاضلی.1395. اثر کروم- پالایی آگروپایرون بر آب تالاب میقان. نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران.
34علی رادمهر- فائزه فاضلی.1395. بررسی نقش برنامه ریزی مناسب در زمینه گردشگری تالاب بامدژ بر توسعه اقتصادی و اجتماعی. سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها
35علی رادمهر- فائزه فاضلی.1395. بررسی قابلیت های اکولوژیکی و توسعه گردشگری تالاب شیمبار براساس مدل SWOT. کنگره بین المللی معماری، زیست بوم و توریسم.
36فائزه فاضلی، علیرضا قاسمی. 1396. تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی پیش دانشگاهی بر اساس روش ویلیام رومی. نهمین همایش ملی آموزش
37غلامرضا زمانی، فائزه فاضلی، سیده فرشته سیاحی، افسانه قربانیان. 1396. تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی دهم با استفاده از روش ویلیام رومی. نهمین همایش ملی آموزش
38سیده مریم نبوی، فائزه فاضلی.1396. بررسی اثر کلرید روی بر غلظت روی کرم آیزنیا فوتیدا و ورمی کمپوست تولید شده. هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست.
39سیده مریم نبوی، فائزه فاضلی.1396. ارزیابی تاثیر روی بر غلظت منیزیم کرم آیزنیا فوتیدا و ورمی کمپوست تولید شده. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی.

 

پروژه های پژوهشی

 

 

 

 

 

ردیف                                                                  عنوان طرح پژوهشی
1ارزشيابي برنامه دوره كارداني رشته آموزش علوم تجربي مراكز تربيت معلم كشور .1382. شوراي علوم تجربي گروه تربيت معلم سال تحصيلي 82-81.(فائزه فاضلی عضو همین شورا)
2فائزه فاضلی – بررسی اسیدهای چرب چند گونه از اکیوم های ایران- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- 7/3827- 19/2/88.
3فائزه فاضلی- طرح کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش  23986/1/101- 1/10/90.
4فائزه فاضلی- طرح کتاب راهنمای معلم علوم تجربی ششم ابتدایی- سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش 23986/1/101- 1/10/90.
5فائزه فاضلی- طرح کتاب کار علوم تجربی ششم ابتدایی- سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش23986/1/101- 1/10/90.
6فائزه فاضلی- طرح تهیه و تدوین سرفصل کارشناسی ارشد آموزش زیست شناسی- 7/12429-29/5/88.
7فائزه فاضلی – طرح کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی- سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش- 21933/1/101-4/10/91 سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش 21933/1/101-4/10/91.
8فائزه فاضلی – طرح کتاب راهنمای معلم علوم تجربی سوم ابتدایی سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش. 21933/1/101-4/10/91.
9فائزه فاضلی – طرح کتاب کار علوم تجربی سوم ابتدایی سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش 21933/1/101-4/10/91.
10فائزه فاضلی – بررسی اثر کمبود اب بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دانه رست های دو رقم کنجد. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
11فائزه فاضلی- بررسی اثر کودهای زیستی سوپرنیتروپلاس و بیوسوپرفسفات برگیاه شنبلیله. 2171-7/2/93. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
12فائزه فاضلی- بررسی اثر شوری بر گیاه نخود فرنگی. 11087-17/5/95. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

 

کتاب ها

 

رديفعنوان
1فائزه فاضلي، علیرضا رهی.(1391). طرح های آماری در علوم زیستی. انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
2فائزه فاضلي، فریده فاضلی. (1392). روش تحقیق در علوم تجربی. انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
3احمدی-انصاري راد- بازوبندی-حسینی- حذر خانی – -سميعي- علوی– فاضلي فخریان(1391). کتاب علوم تجربی ششم دبستان دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.
4احمدی-انصاري راد- بازوبندی-حسینی- حذر خانی – -سميعي- علوی– فاضلي فخریان (1391). کتاب راهنمای معلم علوم تجربی ششم دبستان دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.
5احمدی-انصاري راد- بازوبندی-حسینی- حذر خانی – -سميعي- علوی– فاضلي فخریان (1391). کتاب کار علوم تجربی ششم دبستان دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.
6امانی تهرانی-احمدی- انصاری-حذرخانی-حسینی- سلطانی- سمیعی- فاضلی-فرنوش (1392). کتاب علوم تجربی سوم دبستان دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.
7(1392)کتاب راهنمای معلم علوم تجربی سوم دبستان دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.
8(1392)کتاب کار علوم تجربی سوم دبستان دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.
9انصاري-آرانی-سلطاني مطلق-سميعي- شباك – فاضلي فرنوش (1393). کتاب علوم تجربی چهارم ابتدایی (آزمایشی). دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.
10انصاري-حسینی- حذر خانی -سلطاني مطلق-سميعي- عابدیني – فاضلي فرنوش (1394).کتاب علوم تجربی چهارم دبستان. دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.
11انصاري-حسینی- حذر خانی -سلطاني مطلق-سميعي- عابدیني – فاضلي فرنوش (1394). کتاب راهنمای معلم علوم تجربی چهارم دبستان. دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.
12انصاري-حسینی- حذر خانی -سلطاني مطلق-عابدیني– فاضلي فرنوش (1394). کتاب علوم تجربی پنجم دبستان. دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.
13انصاري-حسینی- حذر خانی -سلطاني مطلق-عابدیني– فاضلي فرنوش (1394). کتاب راهنمای معلم علوم تجربی پنجم دبستان. دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.
14محمد حسن بازوبندی- حسن حذرخانی- مریم عابدینی- الهه علوی- فائزه فاضلیناهید فلاحیان -نازیا ملک محمودی. 1396. انسان و محیط زیست پایه یازدهم کلیه رشته ها. دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.

 

 

 

 

 

دروس تدریس  شده

رديفمواد مورد تدريس
1علوم تجربي راهنمائي تحصيلي و زيست شناسي دبيرستان
2زيست سلولي و مولكولي-زيست جانوري- زيست گياهي-اكولوژي-زيست تكويني-ميكروبيولوژي-روش تدريس علوم راهنمائي-بيوشيمي (كارداني و كارشناسي علوم تجربي وشيمي)-مباني علوم-روش تدريس و بررسي كتب علوم ابتدائي(كارداني ابتدائي)-بهداشت كليه رشته ها- مهارتهای آزمایشگاهی بدو استخدام
2بررسي كتب ابتدائي- مهارتهاي آزمايشگاهي علوم راهنمائي منطقه6،13،14و15- تحليل محتواي كتب علوم راهنمائي منطقه1،6،8،10،12،13،15،16
3خاكشناسي-آلودگي آب و خاك- زيست گياهي-زيست جانوري-ميكروبيولوژي-گياهان آبزي-گیاهان مرتعی(كارشناسي محيط زيست)-بيوشيمي-زيست شناسي(كارشناسي تربيت بدني)-بهداشت (كليه رشته هاي كارشناسي)-روش تحقیق- زیست شناسی زیست محیطی – اکولوژی – بیوتکنولوژی- روش ها و فنون تدریس علوم تجربی (کارشناسی ارشد)

 

کارگاه‌های برگزار کرده