123

شهریار شیروانی مقدم

دانشیار

 • Email: sh_shirvani@srttu.edu
 • تلفن: (داخلی 2682) 69-00982122970060
 • فکس: 00982122970006
 • دانشکده مهندسی برق- گروه مهندسی مخابرات
 • آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنالهای مخابراتی دیجیتال

زمینه های تخصصی-پژوهشی مورد علاقه

بهینه سازی در ارتباطات رادیوئی بی سیم
ارتباطات رادیوشناختی
ارتباطات بی سیم دستگاه به دستگاه
دگرسپاری در ارتباطات سلولی
سنجش فشرده در ارتباطات بی سیم
کنترل توان و شکل دهی الگو در شبکه های مخابراتی چند ورودی-چند خروجی
تخمین زاویه ورود سیگنالهای باند باریک و باند پهن
شکل دهی دیجیتال الگوی تشعشعی آنتن آرایه ای

 (باند باریک و باند پهن)

 تعیین تعداد منابع رادیوئی بی سیم

 

سوابق تحصیلی

سال اخذ مدرکمحل اخذ مدرکگرایش تخصصیمقطع تحصیلی
1380دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی برق-مخابراتدکتری تخصصی

Ph.D.

سوابق اجرایی

تاریخمحل سمتردیف
1391-1394دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیرئیس دانشکده مهندسی برق1
1383-1385دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیمدیر گروه الکترونیک2
1390-1392دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیمدیر گروه مخابرات3
1374-1385شرکت مهندسین مشاور طرح اندیشانمهندس ارشد مخابرات4
از 1391 تا کنوندانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیسردبیر مجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر5

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

 تاریخ عضویتمحلانجمنردیف
1396بین المللیعضو ارشد

انجمن مهندسین برق و الکترونیک

(IEEE)

1
1394تا کنونبین المللیانجمن مهندسین برق و الکترونیک

(IEEE)

2
1386-1390ایرانانجمن علمی مهندسی الکترومغناطیس ایران 

(ISSEE)

3
1390-1394ایرانانجمن رمز ایران 

(ISC)

4

 

داوری مجلات علمی و پژوهشی

Item No.Journal
1IEEE Transactions on Vehicular Technology
2IET- Signal Processing
3IET- Radar, Sonar& Navigation
4Elsevier- Computer Communication
5IEEE-Access
6IET-Communications
7IET-Journal Of Engineering (JOE)
8EURASIP Wireless Communication Networks (WCN)
9Springer Wireless Personal Communications (WPC)
10Springer Annals of Telecommunications
11SpringerPlus
12Hindawi- Mathematical Problems in Engineering
13International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics (IJAEM)
14Scientific Research and Essays (SRE)
15Physical Review and Research International (PRRI)
16Mobile Computing (MC)
17International Journal of Sensors, Wireless Communications, and Control
18 International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT)
19Iranian Journal of Science and Technology (ISTE)
20Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering (IJEEE)
21Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE))
22Journal of Information Systems and Telecommunications (JIST)
23Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (JECEI)
24Journal of Communication Engineering (JCE)
25Journal of Soft Computing and Information Technology (JSCIT)
26IAU Journal of Electrical Engineering Science
27صنایع الکترونیک
28رادار
29پدافند غیرعامل
30پدافند الکترونیکی وسایبری

 

افتخارات و جوایز

سالعنوانردیف
1397پژوهشگر فعال دانشگاه1
1396پژوهشگر فعال دانشگاه2
1395سردبیر نشریه برتر دانشگاه3
 1395استاد نمونه دانشگاه4
 1393 پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر5
 1392پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر6
1392استاد راهنمای پایان نامه برتر دانشگاه7
1392استاد راهنمای پایان نامه برتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر8
1392استاد نمونه دانشگاه در سطح استان9
 1391پژوهشگر شایسته تقدیر دانشگاه10
1390پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر11
1390استاد نمونه دانشگاه12
1389پژوهشگر برگزیده دانشگاه13
1387استاد نمونه دانشگاه14
1386مدیر گروه نمونه دانشگاه15
1384استاد نمونه دانشگاه16
1382استاد نمونه دانشکده مخابرات نیروی زمینی ارتش17

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مقالات مجلات

ردیف عنوان مقالهنویسندگاننام مجلهتاریخ چاپوضعیت مجلهPdf
54Sum-Rate Optimization Constrained by Consumed Power in Multi-Antenna Non-Regenerative Relay NetworkMaryam Alibeigi,

Shahriar Shirvani Moghaddam

International Journal of Sensors, Wireless Communications, and Control2019Scopus
53Outage Analysis of Energy Harvested Direct/Relay-Aided Device-to-Device Communications in Nakagami ChannelShahriar Shirvani MoghaddamJournal of Communications Software and Systems (JCOMSS)Oct.2018Scopus
52Joint Mode Selection and Resource Allocation in Device-to-Device CommunicationsShahriar Shirvani Moghaddam, Hossein GhavamiInternational Journal of Sensors, Wireless Communications and Control (SWCC)2018Scopus
51Cooperative Spectrum Sensing Based on Generalized Likelihood Ratio Test for Cognitive Radio Channels with Unknown Primary User’s Power and Colored NoiseShahriar Shirvani Moghaddam, Ameneh HabibzadehInternational Journal of Sensors, Wireless Communications and Control (SWCC)2018Scopus
50Outage Analysis of Non-Orthogonal In-Band Relay-Aided Device-to-Device Communications in Rayleigh Fading ChannelsShahriar Shirvani MoghaddamInternet Technology Letters (ITL)2018Web of Science
49Modeling and Analysis of Traffic-aware Spectrum Handover Schemes in Cognitive HetNetsA. Habibzadeh,

S. Shirvani Moghaddam, 

S.M. Razavizadeh,

M. Shirvanimoghaddam

Transactions on Emerging Telecommunications Technologies (ETT), Wiley2017ISI-JCR
48Sum-Rate Maximization Based on Power Constraints for Cooperative AF Relay NetworksM. Alibeigi,

S. Shirvani Moghaddam

Journal of Communication Engineering2017ISC
47Analysis and Performance Evaluation of an Efficient Handover Algorithm for Cognitive HetNetsA. Habibzadeh,

S. Shirvani Moghaddam,

S.M. Razavizadeh,

M. Shirvanimoghaddam

International Journal of Communication Systems (IJCS), Wiley2017ISI-JCR
46شناسایی رادیوئی کاربران اولیه بر اساس سنجش فشرده مشارکتیشهریار شیروانی مقدّم،

راشین جلیلی دانالو

مهندسی برق دانشگاه تبریز1396ISC
45Outage Probability of Device to Device Communications Underlaying Cellular Network in Suzuki Fading ChannelH. Ghavami,

S. Shirvani Moghaddam

IEEE Communications Letters2017ISI-JCR
44Analysis of Outage Probability for In-Band Device to Device Communications Underlaying Cellular NetworkH. Ghavami,

S. Shirvani Moghaddam

International Journal of Communication Systems (IJCS), Wiley 2017ISI-JCR
43Estimating the Number of Wideband Radio SourcesS. Jalaei,

S. Shirvani Moghaddam

Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (JECEI) 2016
42ساختاری با پیچیدگی کم برای تشخیص جهت ورود سیگنال­های همدوس منابع نامشخص در زوایای کناری آنتنشهریار شیروانی مقدّم، اکبر کشاورز نسبرادارجلد 4، شماره 1، بهار 1395علمی پژوهشیpdf
41A New Switched-beam Setup for Adaptive Antenna Array Beamformin S. Shirvani Moghaddam, F. AkbariJournal of Information Systems and Telecommunication (JIST)Vol. 4, No. 1, Jan./March 2016ISCpdf
 40Joint Power Control and Beamforming in MIMO RelaysS. Shirvani Moghaddam, M. AlibeigiThe International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL)Vol. 35, No. 1, 2016ISI-JCR 
39A Novel DOA Estimation Approach for Unknown Coherent Source Groups with Coherent SignalsS. Shirvani Moghaddam, Z. Ebadi, V. Tabataba VakiliIranian Journal of Electrical and Electronic Engineering (IJEEE)Vol. 11, No. 1, Feb. 2015ISC-Scopuspdf
38 حذف تداخل و تخمین زاویه ورود سیگنال­های باند پهن ایستای دوریشهریار شیروانی مقدّم، سکینه الماسی منفرد رایانش نرم و فناوری اطلاعات جلد 4، شماره 1، تابستان 1394 علمی پژوهشی 
 37A Comparative Study on the Two Popular Cognitive Radio Spectrum Sensing Methods: Matched Filter versus Energy DetectorS. Shirvani Moghaddam, M. KamarzarinAmerican Journal of Mobile systems, Applications and ServicesVol. 1, No. 2, 2015  
36Bit Error Rate Evaluation for Different Relay Selection Schemes in Decode-and-Forward Two-Way Relay NetworksS. Shirvani Moghaddam, F. Baramaki YazdiInternational Journal of Research Studies in Electrical and Electronics Engineering (IJRSEEE)Vol.1 , No. 1, 2015  
 35Sum Rate Maximization Based on Joint Power Control and Beamforming in MIMO One Way AF Relay NetworksS. Shirvani Moghaddam, M. AlibeigiBritish Journal of Applied Science and Technology (BJAST)Vol. 5, No. 3, 2015  
34SNR Maximization Based on Joint Power Control and Beamforming for AF Relay NetworkS. Shirvani Moghaddam, M. AlibeigiJournal of Mobile Computing (MC)Vol. 3, 2014  
 33A New Modification on Relay Selection by Considering the Effect of Relay OccupancyS. Shirvani Moghaddam, F. Baramaki YazdiJournal of Scientific Research and Reports (JSRR)Vol. 4, No. 3, 2015  
 32Performance Evaluation of Relay Selection Schemes in Two-Way AF Relay NetworksS. Shirvani Moghaddam, F. Baramaki YazdiInternational Journal of Communications (IJC)Vol. 3, No. 1, 2014  
 31 A New Method for Detecting the Number of Coherent Sources in the Presence of Colored Noise S. Shirvani Moghaddam, S. Jalaei Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) Vol. 1, No. 3, July/Sep. 2013 ISC 
 30Modeling the Environmental Effects on the Radiated Fields of a Passive RFID SystemS. Shirvani MoghaddamInternational Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics (IJAEM)Vol. 42, Summer 2013ISI-JCR 
 29New Ideas to Improve the Performance of Frequency Invariant Wideband Antenna Array BeamformingS. Shirvani Moghaddam, M.R. PishgooMajlesi Journal of Telecommunication DevicesVol. 2, No. 4, 2013  
 28Performance Evaluation of 2-D DOA Estimation Algorithms in Noisy ChannelsS. Shirvani Moghaddam, A. JananInternational Journal of Sensors, Wireless Communications and Control (IJSWCC)Vol. 3, No. 2, 2013  
 27A New Threshold-based JADE-MUSIC Algorithm for DOA Estimation of Unknown Signal GroupsS. Shirvani Moghaddam, A. Keshavarz NasabJournal of Electrical and Control Engineering (JECE)Vol. 3, No. 6, 2013  
 26Performance Evaluation of CCM-based Antenna Array BeamformingS. Shirvani Moghaddam, H. SadeghiIranian Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)Vol. 11, No. 2, Summer/Fall 2012ISC 
 25Modified FOC-based Root-MUSIC Algorithm for DOA Estimation of Coherent Signal GroupsS. Shirvani Moghaddam, Z. Ebadi, V. Tabataba VakiliLife Science JournalVol. 10, No. 1, 2013ISI-JCR 
 24Efficient Narrowband Direction of Arrival Estimation Based on a Combination of Uniform Linear / Shirvani-Akbari ArraysS. Shirvani Moghaddam, V. Tabataba VakiliInternational Journal of Antennas and Propagation (IJAP)Sep. 2012ISI-JCR 
 23Controlling Initial and Final Radii to Achieve a Low-complexity Sphere Decoding Technique in MIMO ChannelsF. Eshagh Hosseini, S. Shirvani Mohadd International Journal of Antennas and Propagation (IJAP) 2012 ISI-JCR 
 22Determining the Number of Coherent Sources Using FBSS-based MethodsS. Shirvani Moghaddam, S. JalaeiFrontiers in ScienceVol. 2, No. 6, 2012  
 21Improving LMS/NLMS-Based Beamforming Using Shirvani-Akbari ArrayS. Shirvani Moghaddam, F. AkbariAmerican Journal of Signal Processing (AJSP)Vol. 2, No. 4, 2012  
 20 A New Combination of RAKE Receiver and Adaptive Antenna Array Beamformer for Multi User Detection in WCDMA Systems S. Shirvani Moghaddam, Hajar Sadeghi International Journal of Antennas and Propagation (IJAP) 2011 ISI-JCR 
19 A Novel ULA-based Geometry for Improving AOA Estimation S. Shirvani Moghaddam, F. Akbari EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Springer 2011:39 ISI-JCR 
18 A Comprehensive Survey on Antenna Array Signal Processing S. Shirvani Moghaddam, Mahyar Shirvani Moghaddam Journal of Trends in Applied Sciences Research Vol. 6, No. 6, 2011 ISI (Invited paper) 
 17A Comprehensive Performance Study of Narrowband DOA Estimation AlgorithmsS. Shirvani Moghaddam, S. Almasi MonfaredInternational Journal on Communications Antenna and Propagation (IRECAP)Vol. 1, No. 4, 2011 Scopus 
 16A Comparative Study on TDL and SDL Structures for Wideband Antenna Array BeamformingS. Shirvani Moghaddam, N. SolgiInternational Journal on Communications Antenna and Propagation (IRECAP)Vol. 1, No. 4, 2011Scopus  
 15Speed-Sensitive Weighting Algorithm for Digital Beamforming of Adaptive Antenna ArraysS. Shirvani Moghaddam, M. ShirvanimoghaddamWireless Engineering and Technology (WET)Vol. 2, No. 3, 2011  
 14A New On-Line/Off-Line Adaptive Antenna Array Beamformer for Tracking the Mobile TargetsS. Shirvani Moghaddam, M. ShirvanimoghaddamInternational Journal of Communications, Network and System Sciences (IJCNS)Vol. 4, No. 5, 2011  
 13Noncoherent Weighted Detection for Time Reversal UWB Systems: Energy and Kurtosis DetectorsVahid Tabataba Vakili, Shahriar Shirvani Moghaddam, Ali Mohebbi, Dariush Abbasi MoghaddamInternational Journal on Communications Antenna and Propagation (IRECAP)Vol. 1, No. 2, 2011Scopus  
 12A Novel Cross-Layer Scheduling Algorithm for OFDMA-Based WiMAX NetworksR. Farhadi, V. Tabataba Vakili, S. Shirvani MoghaddamInternational Journal of Communications, Network and System Sciences (IJCNS)Vol. 4, No. 2, 2011  
 11 Appropriate Algorithms for Estimating Frequency-Selective Rician MIMO Channels and its Rice Factor: Substantial Benefits of Rician Model and Estimator Tradeoffs H. Nooralizadeh, S. Shirvani Moghaddam EURASIP Journal on Wireless Communications ans Networking (WCN) Vol. 2010 ISI-JCR 
 10 A Novel Semi-Blind Channel Estimation Scheme for Rayleigh Flat Fading MIMO Channels (Joint LS Estimation and ML Detection) S. Shirvani Moghaddam, H. Saremi IETE Journal of Research Vol. 56, No. 4, 2010ISI-JCR 
 9A Novel Shifted Type of SLS Estimator for Estimation of Rician Flat Fading MIMO ChannelsH. Nooralizadeh, S. Shirvani MoghaddamElsevier- Signal ProcessingVol. 90, No. 6, 2010ISI-JCR 
 8Performance Improvement in Estimation of Spatially Correlated Fading MIMO Channels Using a New LMMSE EstimatorH. Nooralizadeh, S. Shirvani MoghaddamInternational Journal of Communications, Network and System Sciences (IJCNS)Vol. 3, No. 12, 2010  
 7Performance Evaluation of Mobile Ad-Hoc Network Based on DSR Routing ProtocolS. Shirvani Moghaddam, M. Shahmoradi GhaheJournal of Electrical Engineering Science, IAUVol. 1, No. 1, 2010  
 6سنجش دقت زاویه ­ای الگوریتم­های ML، MUSIC، Root-MUSIC و هموار سازی فضایی در تشخیص جهت ورود سیگنالمهدی جلالی، شهریار شیروانی مقدّم، هوشنگ امین اللهیفناوری و آموزشجلد اول، شماره 4، 1386ISC 
 5A Novel Handoff Prioritization Scheme Based on Propagation and Traffic CriteriaV. Tabataba Vakili, S. Shirvani MoghaddamTechnology and Education Journalvol. 1, No. 2, 2007ISC 
 4محاسبه کارآیی تکنیک دنباله مستقیم فرا پهن باند (DS-UWB) درکانال­های محو شدگی چند مسیرهمینا دشتی، محمد ابطحی، شهریار شیروانی مقدّممجله مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایرانIJECEVol. 3, No. 2,2005ISC 
 3اولویت بندی ترافیکی در سیستم­های مخابرات سیار سلولیشهریار شیروانی مقدّم، حمید نورعلیزاده، امیرحسین خدادادیفناوری و آموزشجلد 1، شماره 1، 1385ISC 
 2بهبود تعويض كانال در سيستم­هاي مخابرات سيار سلوليشهریار شیروانی مقدّم، وحید طباطبا وکیلیعلوم و مهندسي دانشگاه آزاد اسلاميجلد 1، شماره1، 1379  
 1Handoff Initiation in Cellular Mobile Communication SystemsS. Shirvani Moghaddam, V. Tabataba VakiliInternational Journal of Engineering Sciences (IUST)Vol. 13, No. 1, 2002ISC
 

مقالات همایش‌های بین المللی

ردیف نام کنفرانسعنوان مقالهنویسندگانمحل برگزاریتاریخ برگزاری
PDF
42The 28th International Telecommunication Networks and Applications Conference (ITNAC2018)Clustering-based Handover and Resource Allocation Schemes for Cognitive Radio Heterogeneous NetworksS. Shirvani Moghaddam, M. Shirvanimoghaddam, and A. HabibzadehSydney, AustraliaNovemeber 2018
417th International Conference on Computer and Communication Engineering (ICCCE2018)Efficient Clustering for Multicast Device-to-Device CommunicationsShahriar Shirvani Moghaddam, Mahsa GhasemiKuala Lumpur, MalaysiaSeptember 2018
407th International Conference on Computer and Communication Engineering (ICCCE2018)A Low-complex/High-throughput Resource Allocation for Multicast D2D CommunicationsShahriar Shirvani Moghaddam, Mahsa GhasemiKuala Lumpur, MalaysiaSeptember 2018
39Internet Technologies and Society (ITS2017) ConferenceA Novel Resource Reuse in Device to Device CommunicationsShahriar Shirvani MoghaddamSydney, AustrailaDecember 2017
38IEEE International Conference on Wireless Communications Signal Processing and Networking (WiSPNET)Modified Rotational Signal Subspace AlgorithmZ. Ebadi,

S. Shirvani Moghaddam

IndiaMarch 2017
37 International Symposium on Telecommunications (IST2016)Outage Probability for Underlaying Device to Device Communications H. Ghavami, S. Shirvani Moghaddam Tehran, Iran Sept. 2016pdf
36 Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2016)A Spectrum Handover Mechanism for Secondary Users in Cognitive Femtocell HetNets A. Habibzadeh, S. Shirvani Moghaddam, M. Razavizadeh, M. Shirvanimoghaddam Shiraz, Iran May 2016pdf
35 The 15th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT)Noise Calibrated GLRT-based Spectrum Sensing Method for Cognitive Radio Applications A. Habibzadeh, S. Shirvani Moghaddam Abu Dhabi, UAEDec. 2015pdf
34 The 15th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT)A Novel Handover Decision-Making Algorithm for HetNetsA. Habibzadeh, S. Shirvani Moghaddam, M. Razavizadeh, M. ShirvanimoghaddamAbu Dhabi, UAEDec. 2015 
33 The 15th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT)Cooperative Compressed Sensing for Joint Terminal Localization and Spectrum SensingS. ُُُShirvani Moghaddam, R. Jalili DanalooAbu Dhabi, UAEDec. 2015 
32 International Symposium on Telecommunication (IST2014)A Simple Relay Selection Algorithm in Multi User OFDM Based Cooperative CR NetworksA. Farjami, V. Tabataba Vakili, S. Shirvani MoghaddamTehran, IranSept. 2014 
31 20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2012)New Approach on TDL-based Wideband Antenna Beamforming for Radio Sources Close to the EndfireS. Shirvani Moghaddam, N. SolgiTehran, IranMay 2012 
30 19th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2011)A Novel Array Geometry to Improve DOA Estimation of Narrowband Sources at the Angles Close to the Array EndfireS. Shirvani Moghaddam, F. Akbari, V. Tabataba VakiliTehran, IranMay 2011 
29 2011 International Conference on Computer Communication and Management (ICCCM)Single and Multiple Estimation in MIMO Rician Fading ChannelsH. Nooralizadeh, S. Shirvani MoghaddamSydney, AustraliaMay 2011 
28 3rd International Conference on Communication Software and Networks (ICCSN)A Comparative Study of Scheduling Algorithms for OFDMA-based WiMAX NetworksR. Farhadi, V. Tabataba Vakili, S. Shirvani MoghaddamXian, ChinaMay 2011 
27 5th International Symposium on Telecommunications (IST2010)MUSIC and MVDR DOA Estimation Algorithm with Higher Resolution and AccuracyF. Akbari, S. Shirvani MoghaddamTehran, IranSept. 2010 
26 5th International Symposium on Telecommunications (IST2010)Appropriate CCM-based Algorithm for Adaptive Antenna Array BeamformingH. Sadeghi, S. Shirvani Moghaddam, V. Tabataba VakiliTehran, IranSept. 2010 
25 5th International Symposium on Telecommunications (IST2010)Performance Enhancement of Kurtosis Detector Using Time Reversal TechniqueA. Mohebbi, S. Shirvani Moghaddam, D. Abbasi Moghaddam, V. Tabataba VakiliTehran, IranSept. 2010 
24 The 4th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2010)Inter-cell Interference Coordination with Adaptive Frequency-reuse for VoIP and Data Traffic in Downlink of 3GPP-LTEZ. Bakhti, S. Shirvani MoghaddamTashkent, UzbekistanOct. 2010 
23  The 2010 IEEE International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP2010)Frequency Selective Rician Fading MIMO Channel and Channel Rice Factor Estimation S. Shirvani Moghaddam, H. Nooralizadeh Suzhou, China Oct. 2010 
22  10th IEEE International Conference on Signal Processing (ICSP2010)Appropriate Farsi Speech Recognizer for Commanding Robots (Performance Evaluation of Correlation-based and Model-based Classifiers for a Farsi Isolated Word Recognition Robotic System) A. Rashedi, S. Shirvani Moghaddam Beijing, China Oct. 2010 
21  10th IEEE International Conference on Signal Processing (ICSP2010)Training-based MIMO Channel Rice Factor Estimation Algorithms H. Nooralizadeh, S. Shirvani Moghaddam Beijing, China Oct. 2010 
20  IEEE, IET International Symposium on
Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP2010)
 A Novel Adaptive LMS-based Algorithm Considering Relative Velocity of SourceS. Shirvani Moghaddam, M. Shirvani Moghaddam, R. Kalami Rad Newcastle, England July 2010 
19  IEEE, IET International Symposium on
Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP2010)
 CMA-based Adaptive Antenna Array Digital Beamforming with Reduced Complexity S. Shirvani Moghaddam, M. Shirvani Moghaddam, R. Kalami Rad Newcastle, England July 2010 
18 هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران الگوريتمی جديد در وزن دهی عناصر آرايه تطبيقي به روش CMA

(مبتنی بر پيش بينی جهت و سرعت حرکت)

 شهریار شیروانی مقدّم، منصور شیخان، روح الله کلامی راد اصفهان، ایران 1389 
17 هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایرانتأثير طول گام بر کارايی الگوريتم پوش ثابت در آنتن­های آرايه­ای تطبيقیمحمد قدیان، شهریار شیروانی مقدّماصفهان، ایران1389 
16 هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایرانبهبود مدل کانال ديد مستقيم

(LOS)

داخل ساختمان در سيستم­های فرا پهن باند

وحید طباطبا وکیلی، شهریار شیروانی مقدّم، مصطفی یحیی آبادی، رضا عباسی مقدّماصفهان، ایران1389 
15 2010 IEEE Complexity in Engineering (COMPENG2010)Initial Radius Selection of Sphere Decoder for Practical Applications of MIMO ChannelsF. Eshagh Hosseini, S. Shirvani MoghaddamRome, ItalyFeb. 2010 
14 IEEE Symposium on Industrial and Applications (ISIEA’09)Optimal Training Sequences in MIMO Channel Estimation with Spatially Correlated Rician Flat FadingH. Nooralizadeh, S. Shirvani Moghaddam, H. BakhshiKuala Lumpur, MalaysiaOct. 2009 
13 IEEE Symposium on Industrial and Applications (ISIEA’09)A New Shifted Scaled LS Channel Estimator for Rician Flat Fading MIMO ChannelH. Nooralizadeh, S. Shirvani MoghaddamKuala Lumpur, MalaysiaOct. 2009 
12 IFIP/IEEE Wireless Days ConferencePerformance Evaluation of LS Algorithm in both Training-Based and Semi-Blind Channel Estimations for MIMO SystemsS. Shirvani Moghaddam, H. SaremiDubai, UAENov. 2008 
11 4th International Symposium on Telecommunications (IST2008)Modified Sphere Detection Algorithm with Decreased Bit Error Rate and Lower ComplexityF. Eshagh Hosseini, A. Salahi, S. Shirvani MoghaddamTehran, IranAug. 2008 
10  3rd International Symposium on Telecommunications (IST2005) A Novel Measurement Based Channel Assignment Method (New Priority Method Based on Measurement of Received Power) S. Shirvani Moghaddam, A.H. Khodadadi Shiraz, Iran Sept. 2005 
 3rd International Symposium on Telecommunications (IST2005) New Prioritization Schemes for Handoff Process (Considering Propagation and Traffic Effects in a Joint State) S. Shirvani Moghaddam Shiraz, Iran Sept. 2005 
 1st International Symposium on Telecommunications (IST2001) Handoff Initiation Schemes Based on Received Power Variation Rates S. Shirvani Moghaddam, V. Tabataba Vakili Tehran, Iran Sept. 2001 
نهمين كنفرانس مهندسي برق ايرانعملكرد روش­هاي مختلف تعويض كانال در ساختارهاي ميكروسلوليشهریار شیروانی مقدّم، مریم میرموسویتهران، ایراناردیبهشت 1380 
The 9th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2001)Improvement of Timer-Based Handoff Initiation AlgorithmS. Shirvani Moghaddam, V. Tabataba Vakili, A. FalahatiTehran, IranMay 2001 
52nd IEEE VTS Fall VTC2000Modification of Maximum Power Handoff with Timer (MPHT) Algorithm in Cellular Mobile Communication SystemsS. Shirvani Moghaddam, V. Tabataba Vakili, A. FalahatiUSASept. 2000 
52nd IEEE VTS Fall VTC2000New Handoff Initiation Algorithm (Optimum Combination of Hysteresis & Threshold Based Methods)S. Shirvani Moghaddam, V. Tabataba Vakili, A. FalahatiUSASept. 2000 
WCC-ICCT2000Optimum Selection of Handoff Initiation Algorithm and Related ParametersV. Tabataba Vakili, S. Shirvani MoghaddamBeijing, China2000 
4th International Wireless and Telecommunications Symposium (IWTS2000)Simulation of Handoff Initiation Algorithms in Cellular Mobile Communication Systems through Considering the Effect of Adjacent Cells and Different PathsV. Tabataba Vakili, S. Shirvani MoghaddamKuala Lumpur, MalaysiaMay 2000 
 1هشتمين كنفرانس مهندسي برق ايرانالگوريتم بهينه تصميم گيري براي تعويض كانال در سيستم­هاي مخابرات سيار سلوليوحید طباطبا وکیلی، شهریار شیروانی مقدّماصفهان، ایراناردیبهشت 1379 

 

 ردیفعنوان مقالهنام کنفرانسنویسندگانمحل برگزاریتاریخ برگزاریPdf
24 بهبود کارایی ارتباطات دستگاه به دستگاه مستقیم مبتنی بر موقعیت کاربران در ساختار تک­ سلولی سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران محمدرضا پرویزی، شهريار شيرواني مقدّم ایران، تهران اسفند 1395 
23 ارتباطات دستگاه به دستگاه انرژی بهینه با انتخاب مد مناسب مبتنی بر روش بازی ائتلافی سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران کلثوم چمن زاده، شهریار شیروانی مقدم ایران، تهران اسفند 1395 
22 A Low-Complex Cyclostationary Signal Detector for Cognitive Radio Communications The  4th Iranian Conference on Engineering Electromagnetics Shahriar Shirvani Moghaddam, Ehsan Abedi Iran, Noshahr April 2016 
21 جبران سازی تزویج متقابل در آنتن آرایه ­ای دایپل برای تخمین زاویه ورود سیگنال چهارمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی، ایران فاطمه گران، شهریار شیروانی مقدّم، مینا آقا محمدی ایران، نوشهر فروردین 1395 
20 احتمال قطع ارتباط در ارتباطات دستگاه به دستگاه رونشاني و زير نشاني دومين كنفرانس مهندسي مخابرات ايران شهريار شيرواني مقدّم، حسين قوامي ایران، شیراز اسفند 1394 
19 مقایسه کارایی الگوریتم‌های بازسازی در سنجش طیف سیگنال دیجیتال با حامل کلید زنی فاز دو سطحی سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک شهریار شیروانی مقدم، راشین جلیلی دانالو ایران، تهران بهمن 1394 
18Improved Khatri-Rao Algorithm for DOA Estimation of Quasi-stationary Signals in Large Arrays 7th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE) Zohreh Ebadi, Shahriar Shirvani Moghaddam, Mina Modaresi, Iran, Gonabad Aug. 2015 
17 بررسي پراش سيگنال در يك محيط فروشگاهي در باند فركانسي 60 گيگاهرتز  سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران فاطمه گران، شهریار شیروانی مقدّم، عبدالمناف عزیزیانایران، تهران آذر 1393 
16 ارزیابی و مقایسه الگوی تشعشعی آنتن­های آرایه­ ای یک و دو بعدی متداول در شکل ­دهی تطبیقی و تخمین زاویه ورود ومین سمپوزیوم بين­ المللي ادوات مخابراتی مجلسی شهریار شیروانی مقدم، محمد رحیم پیشگو و امین ایزدیایران، تهران بهمن 1392 
15New Ideas to Improve the Performance of Frequency Invariant Wideband Antenna Array BeamformingMajlesi 2nd International Symposium on Telecommunication Devices (MIST)Shahriar Shirvani Moghaddam, Mohammad Rahim Pishgoo Iran, Tehran July 2013 
14 بهبود كارايي شكل ­دهي الگوي تشعشعي سيگنال­هاي باند پهن در حوزه فركانس پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و الكترونيك ايران شهريار شيرواني مقدم، محمد رحيم پيشگوایران، گناباد شهریور 1392 
13 حذف تداخل و تخمین زاویه ورود سیگنال­های باند پهن ایستای دوری اولین کنفرانس ملی ایده­های نو در مهندسی برق شهریار شیروانی مقدم، سکینه الماسی منفرد ایران، اصفهان آذر 1391 
12A Novel Setup for Improving DOA Estimation of Wideband Cyclostationary Signals at the Array Endfire National Conference on New Idea on Electrical Engineering (NCNIEE)Shahriar Shirvani Moghaddam, Sakineh Almasi Monfared Iran, Isfahan Sept. 2012 
11 تخمین جهت ورود سیگنال‌های شبه ایستا با استفاده از رهیافت ختری-رائو  مبتنی بر کومولان‌های مرتبه 4 اولین کنفرانس ملی علوم، فناوری و سامانه­ های مدیریت نبرد دریایی شهریار شیروانی مقدم، زهره عبادی، وحید طباطبا وکیلی ایران، تهران آبان 1391 
10 آموزش و استخراج ويژگی­های سیگنال با استفاده از نرم افزار MATLAB چهارمین همایش ملی آموزش مهرنوش کمر زرین، شهریار شیروانی مقدّم ایران، تهران اردیبهشت 1391 
9 تفکيک زاويه ­ای سيگنال­های راديوئی همدوس ناشی از پديده چند مسيری پنجمين کنفرانس جنگ الکترونيک شهریار شیروانی مقدم، اکبر کشاورز نسب ایران، تهران دی 1390 
8 تخمين تعداد منابع ناهمدوس و جدا­سازی سيگنال­های همدوس با استفاده از کومولان مرتبه چهارم پنجمين کنفرانس جنگ الکترونيک شهریار شیروانی مقدم، اکبر کشاورز نسب ایران، تهران دی 1390 
7 شکل ­دهی پرتو تشعشعی در سیستم­های

CDMA

با استفاده از آنتن­های هوشمند

 پنجمين کنفرانس جنگ الکترونيک احمدرضا ویزندان، شهریار شیروانی مقدم ایران، تهران دی 1390 
6 بهبود شکل­ دهی الگوی تشعشعی باند پهن بر پايه ساختارهای

TDL, SDL

با استفاده از الگوريتم­های با اندازه گام تطبيقی

 پنجمين کنفرانس جنگ الکترونيک شهریار شیروانی مقدم، نصراله سلکی ایران، تهران دی 1390 
5 تحقق شکل ­دهی الگوی تشعشعی باند پهن مبتنی بر

SDL

مناسب برای منابع راديوئی واقع در زوایای کناری آرایه

 اولين همايش سامانه­ های مراقبتی پسيو شهریار شیروانی مقدم، نصراله سلکی ایران، شیراز آذر 1390 
4How to Find Higher Performance in University Courses? (Research-based Education)3rd National Conference on Education Shahriar Shirvani MoghaddamIran, Tehran May 2011 
3MATLAB as a Simulation Tool for Learning Scientific Fundamentals and Theorems3rd National Conference on Education Shahriar Shirvani MoghaddamIran, Tehran May 2011pdf
2 استفاده بهينه از انرژی الکتريکی در سيستم­های مخابراتی (مديريت منابع راديوئی) اولين کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتريکی شهریار شیروانی مقدمایران، اهواز اسفند 1388pdf
1 کاهش مصرف انرژی الکتريکی با شکل­ دهي الگوی تشعشعی آنتن در ارتباطات راديوئی بی ­سيماولين کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتريکی  شهریار شیروانی مقدم ایران، اهواز اسفند 1388pdf

مقالات همایش‌های بین المللی

ردیف نام کنفرانسعنوان مقالهنویسندگانمحل برگزاریتاریخ برگزاریPDF
38IEEE International Conference on Wireless Communications Signal Processing and Networking (WiSPNET)Modified Rotational Signal Subspace AlgorithmZ. Ebadi,

S. Shirvani Moghaddam

IndiaMarch 2017 
37 International Symposium on Telecommunications (IST2016)Outage Probability for Underlaying Device to Device Communications H. Ghavami, S. Shirvani Moghaddam Tehran, Iran Sept.r 2016pdf
36 Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2016)A Spectrum Handover Mechanism for Secondary Users in Cognitive Femtocell HetNets A. Habibzadeh, S. Shirvani Moghaddam, M. Razavizadeh, M. Shirvanimoghaddam Shiraz, Iran May 2016pdf
35 The 15th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT)Noise Calibrated GLRT-based Spectrum Sensing Method for Cognitive Radio Applications A. Habibzadeh, S. Shirvani Moghaddam Abu Dhabi, UAEDec. 2015pdf
34 The 15th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT)A Novel Handover Decision-Making Algorithm for HetNetsA. Habibzadeh, S. Shirvani Moghaddam, M. Razavizadeh, M. ShirvanimoghaddamAbu Dhabi, UAEDec. 2015 
33 The 15th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT)Cooperative Compressed Sensing for Joint Terminal Localization and Spectrum SensingS. ُُُShirvani Moghaddam, R. Jalili DanalooAbu Dhabi, UAEDec. 2015 
32 International Symposium on Telecommunication (IST2014)A Simple Relay Selection Algorithm in Multi User OFDM Based Cooperative CR NetworksA. Farjami, V. Tabataba Vakili, S. Shirvani MoghaddamTehran, IranSept. 2014 
31 20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2012)New Approach on TDL-based Wideband Antenna Beamforming for Radio Sources Close to the EndfireS. Shirvani Moghaddam, N. SolgiTehran, IranMay 2012 
30 19th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2011)A Novel Array Geometry to Improve DOA Estimation of Narrowband Sources at the Angles Close to the Array EndfireS. Shirvani Moghaddam, F. Akbari, V. Tabataba VakiliTehran, IranMay 2011 
29 2011 International Conference on Computer Communication and Management (ICCCM)Single and Multiple Estimation in MIMO Rician Fading ChannelsH. Nooralizadeh, S. Shirvani Moghaddamsydney, AustraliaMay 2011 
28 3rd International Conference on Communication Software and Networks (ICCSN)A Comparative Study of Scheduling Algorithms for OFDMA-based WiMAX NetworksR. Farhadi, V. Tabataba Vakili, S. Shirvani MoghaddamXian, ChinaMay 2011 
27 5th International Symposium on Telecommunications (IST2010)MUSIC and MVDR DOA Estimation Algorithm with Higher Resolution and AccuracyF. Akbari, S. Shirvani MoghaddamTehran, IranSept. 2010 
26 5th International Symposium on Telecommunications (IST2010)Appropriate CCM-based Algorithm for Adaptive Antenna Array BeamformingH. Sadeghi, S. Shirvani Moghaddam, V. Tabataba VakiliTehran, IranSept. 2010 
25 5th International Symposium on Telecommunications (IST2010)Performance Enhancement of Kurtosis Detector Using Time Reversal TechniqueA. Mohebbi, S. Shirvani Moghaddam, D. Abbasi Moghaddam, V. Tabataba VakiliTehran, IranSept. 2010 
24 The 4th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2010)Inter-cell Interference Coordination with Adaptive Frequency-reuse for VoIP and Data Traffic in Downlink of 3GPP-LTEZ. Bakhti, S. Shirvani MoghaddamTashkent, UzbekistanOct. 2010 
23  The 2010 IEEE International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP2010)Frequency Selective Rician Fading MIMO Channel and Channel Rice Factor Estimation S. Shirvani Moghaddam, H. Nooralizadeh Suzhou, China Oct. 2010 
22  10th IEEE International Conference on Signal Processing (ICSP2010)Appropriate Farsi Speech Recognizer for Commanding Robots (Performance Evaluation of Correlation-based and Model-based Classifiers for a Farsi Isolated Word Recognition Robotic System) A. Rashedi, S. Shirvani Moghaddam Beijing, China Oct. 2010 
21  10th IEEE International Conference on Signal Processing (ICSP2010)Training-based MIMO Channel Rice Factor Estimation Algorithms H. Nooralizadeh, S. Shirvani Moghaddam Beijing, China Oct. 2010 
20  IEEE, IET International Symposium on
Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP2010)
 A Novel Adaptive LMS-based Algorithm Considering Relative Velocity of SourceS. Shirvani Moghaddam, M. Shirvani Moghaddam, R. Kalami Rad Newcastle, England July 2010 
19  IEEE, IET International Symposium on
Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP2010)
 CMA-based Adaptive Antenna Array Digital Beamforming with Reduced Complexity S. Shirvani Moghaddam, M. Shirvani Moghaddam, R. Kalami Rad Newcastle, England July 2010 
18 هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران الگوريتمی جديد در وزن دهی عناصر آرايه تطبيقي به روش CMA

(مبتنی بر پيش بينی جهت و سرعت حرکت)

 شهریار شیروانی مقدّم، منصور شیخان، روح الله کلامی راد اصفهان، ایران 1389 
17 هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایرانتأثير طول گام بر کارايی الگوريتم پوش ثابت در آنتن­های آرايه­ای تطبيقیمحمد قدیان، شهریار شیروانی مقدّماصفهان، ایران1389 
16 هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایرانبهبود مدل کانال ديد مستقيم

(LOS)

داخل ساختمان در سيستم­های فرا پهن باند

وحید طباطبا وکیلی، شهریار شیروانی مقدّم، مصطفی یحیی آبادی، رضا عباسی مقدّماصفهان، ایران1389 
15 2010 IEEE Complexity in Engineering (COMPENG2010)Initial Radius Selection of Sphere Decoder for Practical Applications of MIMO ChannelsF. Eshagh Hosseini, S. Shirvani MoghaddamRome, ItalyFeb. 2010 
14 IEEE Symposium on Industrial and Applications (ISIEA’09)Optimal Training Sequences in MIMO Channel Estimation with Spatially Correlated Rician Flat FadingH. Nooralizadeh, S. Shirvani Moghaddam, H. BakhshiKuala Lumpur, MalaysiaOct. 2009 
13 IEEE Symposium on Industrial and Applications (ISIEA’09)A New Shifted Scaled LS Channel Estimator for Rician Flat Fading MIMO ChannelH. Nooralizadeh, S. Shirvani MoghaddamKuala Lumpur, MalaysiaOct. 2009 
12 IFIP/IEEE Wireless Days ConferencePerformance Evaluation of LS Algorithm in both Training-Based and Semi-Blind Channel Estimations for MIMO SystemsS. Shirvani Moghaddam, H. SaremiDubai, UAENov. 2008 
11 4th International Symposium on Telecommunications (IST2008)Modified Sphere Detection Algorithm with Decreased Bit Error Rate and Lower ComplexityF. Eshagh Hosseini, A. Salahi, S. Shirvani MoghaddamTehran, IranAug. 2008 
10  3rd International Symposium on Telecommunications (IST2005) A Novel Measurement Based Channel Assignment Method (New Priority Method Based on Measurement of Received Power) S. Shirvani Moghaddam, A.H. Khodadadi Shiraz, Iran Sept. 2005 
 3rd International Symposium on Telecommunications (IST2005) New Prioritization Schemes for Handoff Process (Considering Propagation and Traffic Effects in a Joint State) S. Shirvani Moghaddam Shiraz, Iran Sept. 2005 
 1st International Symposium on Telecommunications (IST2001) Handoff Initiation Schemes Based on Received Power Variation Rates S. Shirvani Moghaddam, V. Tabataba Vakili Tehran, Iran Sept. 2001 
نهمين كنفرانس مهندسي برق ايرانعملكرد روش­هاي مختلف تعويض كانال در ساختارهاي ميكروسلوليشهریار شیروانی مقدّم، مریم میرموسویتهران، ایراناردیبهشت 1380 
The 9th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2001)Improvement of Timer-Based Handoff Initiation AlgorithmS. Shirvani Moghaddam, V. Tabataba Vakili, A. FalahatiTehran, IranMay 2001 
52nd IEEE VTS Fall VTC2000Modification of Maximum Power Handoff with Timer (MPHT) Algorithm in Cellular Mobile Communication SystemsS. Shirvani Moghaddam, V. Tabataba Vakili, A. FalahatiUSASept. 2000 
52nd IEEE VTS Fall VTC2000New Handoff Initiation Algorithm (Optimum Combination of Hysteresis & Threshold Based Methods)S. Shirvani Moghaddam, V. Tabataba Vakili, A. FalahatiUSASept. 2000 
WCC-ICCT2000Optimum Selection of Handoff Initiation Algorithm and Related ParametersV. Tabataba Vakili, S. Shirvani MoghaddamBeijing, China2000 
4th International Wireless and Telecommunications Symposium (IWTS2000)Simulation of Handoff Initiation Algorithms in Cellular Mobile Communication Systems through Considering the Effect of Adjacent Cells and Different PathsV. Tabataba Vakili, S. Shirvani MoghaddamKuala Lumpur, MalaysiaMay 2000 
 1هشتمين كنفرانس مهندسي برق ايرانالگوريتم بهينه تصميم گيري براي تعويض كانال در سيستم­هاي مخابرات سيار سلوليوحید طباطبا وکیلی، شهریار شیروانی مقدّماصفهان، ایراناردیبهشت 1379 

 

 ردیفعنوان مقالهنام کنفرانسنویسندگانمحل برگزاریتاریخ برگزاریPdf
24 بهبود کارایی ارتباطات دستگاه به دستگاه مستقیم مبتنی بر موقعیت کاربران در ساختار تک­ سلولی سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران محمدرضا پرویزی، شهريار شيرواني مقدّم ایران، تهران اسفند 1395 
23 ارتباطات دستگاه به دستگاه انرژی بهینه با انتخاب مد مناسب مبتنی بر روش بازی ائتلافی سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران کلثوم چمن زاده، شهریار شیروانی مقدم ایران، تهران اسفند 1395 
22 A Low-Complex Cyclostationary Signal Detector for Cognitive Radio Communications The  4th Iranian Conference on Engineering Electromagnetics Shahriar Shirvani Moghaddam, Ehsan Abedi Iran, Noshahr April 2016 
21 جبران سازی تزویج متقابل در آنتن آرایه ­ای دایپل برای تخمین زاویه ورود سیگنال چهارمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی، ایران فاطمه گران، شهریار شیروانی مقدّم، مینا آقا محمدی ایران، نوشهر فروردین 1395 
20 احتمال قطع ارتباط در ارتباطات دستگاه به دستگاه رونشاني و زير نشاني دومين كنفرانس مهندسي مخابرات ايران شهريار شيرواني مقدّم، حسين قوامي ایران، شیراز اسفند 1394 
19 مقایسه کارایی الگوریتم‌های بازسازی در سنجش طیف سیگنال دیجیتال با حامل کلید زنی فاز دو سطحی سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک شهریار شیروانی مقدم، راشین جلیلی دانالو ایران، تهران بهمن 1394 
18Improved Khatri-Rao Algorithm for DOA Estimation of Quasi-stationary Signals in Large Arrays 7th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE) Zohreh Ebadi, Shahriar Shirvani Moghaddam, Mina Modaresi, Iran, Gonabad Aug. 2015 
17 بررسي پراش سيگنال در يك محيط فروشگاهي در باند فركانسي 60 گيگاهرتز  سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران فاطمه گران، شهریار شیروانی مقدّم، عبدالمناف عزیزیانایران، تهران آذر 1393 
16 ارزیابی و مقایسه الگوی تشعشعی آنتن­های آرایه­ ای یک و دو بعدی متداول در شکل ­دهی تطبیقی و تخمین زاویه ورود ومین سمپوزیوم بين­ المللي ادوات مخابراتی مجلسی شهریار شیروانی مقدم، محمد رحیم پیشگو و امین ایزدیایران، تهران بهمن 1392 
15New Ideas to Improve the Performance of Frequency Invariant Wideband Antenna Array BeamformingMajlesi 2nd International Symposium on Telecommunication Devices (MIST)Shahriar Shirvani Moghaddam, Mohammad Rahim Pishgoo Iran, Tehran July 2013 
14 بهبود كارايي شكل ­دهي الگوي تشعشعي سيگنال­هاي باند پهن در حوزه فركانس پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و الكترونيك ايران شهريار شيرواني مقدم، محمد رحيم پيشگوایران، گناباد شهریور 1392 
13 حذف تداخل و تخمین زاویه ورود سیگنال­های باند پهن ایستای دوری اولین کنفرانس ملی ایده­های نو در مهندسی برق شهریار شیروانی مقدم، سکینه الماسی منفرد ایران، اصفهان آذر 1391 
12A Novel Setup for Improving DOA Estimation of Wideband Cyclostationary Signals at the Array Endfire National Conference on New Idea on Electrical Engineering (NCNIEE)Shahriar Shirvani Moghaddam, Sakineh Almasi Monfared Iran, Isfahan Sept. 2012 
11 تخمین جهت ورود سیگنال‌های شبه ایستا با استفاده از رهیافت ختری-رائو  مبتنی بر کومولان‌های مرتبه 4 اولین کنفرانس ملی علوم، فناوری و سامانه­ های مدیریت نبرد دریایی شهریار شیروانی مقدم، زهره عبادی، وحید طباطبا وکیلی ایران، تهران آبان 1391 
10 آموزش و استخراج ويژگی­های سیگنال با استفاده از نرم افزار MATLAB چهارمین همایش ملی آموزش مهرنوش کمر زرین، شهریار شیروانی مقدّم ایران، تهران اردیبهشت 1391 
9 تفکيک زاويه ­ای سيگنال­های راديوئی همدوس ناشی از پديده چند مسيری پنجمين کنفرانس جنگ الکترونيک شهریار شیروانی مقدم، اکبر کشاورز نسب ایران، تهران دی 1390 
8 تخمين تعداد منابع ناهمدوس و جدا­سازی سيگنال­های همدوس با استفاده از کومولان مرتبه چهارم پنجمين کنفرانس جنگ الکترونيک شهریار شیروانی مقدم، اکبر کشاورز نسب ایران، تهران دی 1390 
7 شکل ­دهی پرتو تشعشعی در سیستم­های

CDMA

با استفاده از آنتن­های هوشمند

 پنجمين کنفرانس جنگ الکترونيک احمدرضا ویزندان، شهریار شیروانی مقدم ایران، تهران دی 1390 
6 بهبود شکل­ دهی الگوی تشعشعی باند پهن بر پايه ساختارهای

TDL, SDL

با استفاده از الگوريتم­های با اندازه گام تطبيقی

 پنجمين کنفرانس جنگ الکترونيک شهریار شیروانی مقدم، نصراله سلکی ایران، تهران دی 1390 
5 تحقق شکل ­دهی الگوی تشعشعی باند پهن مبتنی بر

SDL

مناسب برای منابع راديوئی واقع در زوایای کناری آرایه

 اولين همايش سامانه­ های مراقبتی پسيو شهریار شیروانی مقدم، نصراله سلکی ایران، شیراز آذر 1390 
4How to Find Higher Performance in University Courses? (Research-based Education)3rd National Conference on Education Shahriar Shirvani MoghaddamIran, Tehran May 2011 
3MATLAB as a Simulation Tool for Learning Scientific Fundamentals and Theorems3rd National Conference on Education Shahriar Shirvani MoghaddamIran, Tehran May 2011pdf
2 استفاده بهينه از انرژی الکتريکی در سيستم­های مخابراتی (مديريت منابع راديوئی) اولين کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتريکی شهریار شیروانی مقدمایران، اهواز اسفند 1388pdf
1 کاهش مصرف انرژی الکتريکی با شکل­ دهي الگوی تشعشعی آنتن در ارتباطات راديوئی بی ­سيماولين کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتريکی  شهریار شیروانی مقدم ایران، اهواز اسفند 1388pdf

پروژه های پژوهشی

ردیفعنوان پروژهانجام دهندگانسالسفارش دهندهملاحظات
15

   ارزیابی عملکرد ارتباطات دستگاه به دستگاه رونشانی/زیرنشانی 

شهریار شیروانی مقدّم،

حسین قوامی

1396دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیطرح پژوهشی
14 الگوريتم

GLRT

براي سنجش طيف راديوئي در حضور نويز رنگي

 شهریار شیروانی مقدّم، آمنه حبیب زاده1396 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی طرح پژوهشی
13 شکل­ دهی غير کور الگوی تشعشعی آنتن­ های آرايه ای تطبيقی باند باريک مبتنی بر زاويه ورود سيگنال شهریار شیروانی مقدّم، فریدا اکبری 1394 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیطرح پژوهشی
12مدل­سازی و تعيين ميدان­ های الکتريکی و مغناطيسی آنتن حلقوی با در نظر گرفتن اثرات محيطیشهریار شیروانی مقدّم1392دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیطرح پژوهشی
11تخمين زاويه ورود سيگنال­های مخابراتی باند باريک با استفاده از يک آنتن آرايه ­ای يکنواخت خطی جديد با دو عنصر اضافیشهریار شیروانی مقدّم، فریدا اکبری1390دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیطرح پژوهشی
10الگوریتم­ های پیشنهادی اندازه­ گیری

K

در تخمین بهینه­ کانال­ های مخابراتی چند ورودی-چند خروجی با محوشدگی جامع رایس

حمید نورعلیزاده، شهریار شیروانی مقدّم1390دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهرطرح پژوهشی
9امکان سنجی آزمايشگاه مخابرات ديجيتالشهریار شیروانی مقدّم1389دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائیطرح پژوهشی
8تخمين کانال در سيستم­های مخابراتی چند آنتنی و اهميت آنحمید نورعلیزاده، شهریار شیروانی مقدّم1389دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهرطرح پژوهشی
7بسته ی نرم افزاری آنتن­ های آرايه­ ای با پرتو ثابتشهریار شیروانی مقدّم1389دانشگاه تربی دبیر شهید رجائیطرح پژوهشی
6تخمين کانال در سيستم­های مخابراتی چند ورودی–چند خروجیشهریار شیروانی مقدّم1388دانشگاه تربی دبیر شهید رجائیطرح پژوهشی
5نگاشت درونی فناوری­های مخابراتی: پایانه­ های مخابراتیشهریار شیروانی مقدّم، منصور شیخان و محمد هیبتی1383وزارت صنایع و معادن، مرکز صنایع نوینمجری: دکتراسماعیل کلانتری
4نگاشت درونی فناوری­های مخابراتی: دسترسی بی سیم حمید رضا جمالی، شهریار شیروانی مقدّم و رضا طالبی1383وزارت صنایع و معادن، مرکز صنایع نوینمجری: دکتر اسماعیل کلانتری
3نگاشت درونی فناوری­های مخابراتی: اقلام پایین دستی مخابراتیشهریار شیروانی مقدّم، منصور شیخان و محمد هیبتی1383وزارت صنایع و معادن، مرکز صنایع نوینمجری: دکتر اسماعیل کلانتری
2مخابرات سیارشهریار شیروانی مقدّم1381وزارت صنایع و معادن، مرکز صنایع نوینمجری: شرکت صنایع ارتباطی ایران
1پخش رادیوئی و تلویزیونی دیجیتالشهریار شیروانی مقدّم1381وزارت صنایع و معادن، مرکز صنایع نوینمجری: شرکت صنایع ارتباطی ایران

کتاب ها

ردیفعنوان کتابمحل و سال چاپ انتشارات 
1مقدمه ای بر مخابرات دیجیتال و کاربردهای آن ویرایش اول: پاییز1387

ویرایش دوم: تابستان 1392

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
2مقدمه ای بر مخابرات دیجیتال تابستان 1383مرکز آموزش مخابرات نیروی زمینی ارتش
3MIMO Systems, Theory and Applications, Chapter 3, Joint LS Estimation and ML Detection for Flat Fading MIMO ChannelsApril 2011IntechOpen
4Book Chapter, Chapter 1, Introductory: Primary and Secondary Users in cognitive Radio-Based Wireless Communication SystemsNov. 2018IntechOpen
5Cognitive Radio in 4G/5G Wireless Communication Systems (As editor)Dec. 2018Intechopen

  دروس تدریس شده کارشناسی

عنوان درسردیف
سیستم های مخابراتی دیجیتال1
سیستم های مخابراتی آنالوگ2
خطوط انتقال مخابراتی3
سیگنال و سیستم4
فیلتر و سنتز مدار5
الکترومغناطیس مهندسی6
مدارهای الکتریکی 17
مدارهای الکتریکی 28
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی9
آزمایشگاه مدارهای منطقی10
آزمایشگاه الکترونیک 311
ریاضی 112
ریاضی 213

  دروس تدریس شده کارشناسی ارشد و دکتری

عنوان درسردیف
فرایندهای تصادفی1
تئوری پیشرفته مخابرات2
پردازش سیگنال های دیجیتال3
پردازش سیگنال های مخابراتی دیجیتال4
رمزنگاری5
مخابرات بی سیم6
مخابرات ماهواره ای7
مخابرات سیار8
مخابرات رادیوشناختی9
مباحث ویژه در مخابرات بی سیم10
مباحث ویژه در مخابرات دیجیتال11
مباحث ویژه در مخابرات

(جبر خطی و بهینه سازی)

12

 

کارگاه‌های برگزار شده

 

مکانزمانعنوانردیف
 دانشگاه تربیت مدرس- سیزدهمین کنفرانس دانشجوئی مهندسی برق ایران شهریور 1389 پردازش سیگنال در سیستم های مخابراتی بی سیم1
دانشگاه تهران- چهارمین کنفرانس دانشجوئی مهندسی برق ایرانشهریور 1380مخابرات سيار سلولي

(گذشته، حال و چشم انداز آتي)

2
دانشگاه علم و صنعت ایران- سومین کنفرانس دانشجوئی مهندسی برق ایرانآبان1379سيستم­ هاي مخابرات سيار سلولی3
دانشگاه علم و صنعت ایران- سومین کنفرانس دانشجوئی مهندسی برق ایرانآبان 1379مخابرات دریا4
دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دومین کنفرانس دانشجوئی مهندسی برق ایرانآذر 1378تخصیص و تعویض کانال در  سیستم­ های مخابرات سیار سلولی5
 • معاونت پژوهش و فناوری اعلام کرد

  كليه اعضاي محترم هيئت علمي كه داوطلب عنوان »پژوهشگر برگزيده« و »نشان درجه ١پژوهش دانشگاه شهيد رجائي« مي باشند، پس از مطالعه شيوهنامه بارگذاري شده در سايت دانشگاه )معاونت پژوهش فناوري<< مديريت امور پژوهشي<< فرم ها و آئيننامه ها<< فراخوان هفته ملي پژوهش و فناوري( و در صورت احراز شرايط بايستي حداكثر تا روز سه شنبه ٣٠مهر ١٣٩٨اقدام به ثبت اطلاعات پژوهشي خود .در سامانه پژوهشي گلستان نمايند

  shivename

 • :معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد

  %d9%84%da%af%d9%88

  پیرو انعقاد تفاهم¬نامه بین دانشگاه شهید رجایی و بنیاد نخبگان استان تهران، آقای دکتر نیما مهدیان دهکردی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه، با توجه به فعالیتهای علمی و پژوهشی خود، موفق به کسب جایزه دکتر کاظم اشتیانی و دریافت اعتبار پژوهشی جهت تسهیل فعالیتهای پژوهشی، به عنوان استادیار جوان گردید.

 • کانون فیلم و عکس:اکران فیلم ماجرای نیمروز 2

  %d8%a7%d8%b1%d9%85
  ✅معاونت فرهنگی دانشگاه با همکاری کانون فیلم و عکس تقدیم می کند:🎬اکران فیلم ماجرای نیمروز۲ (رد خون)🗓زمان و مکان اکران: دوشنبه ۲۹ مهر ماه ساعت ۱۱:۴۵،سینما فلسطین(حرکت ساعت ۱۰:۳۰ با سرویس دانشگاه)همراه پذیرایی💰فقط و فقط ۷ هزار تومن🤑🔚مهلت ثبت نام: تا یکشنبه ۲۸ مهر📝برای ثبت نام ب کانون فیلم و عکس واقع در طبقه منفی یک اداری مراجعه نماییدثبت نام غیر حضوری از طریق: @Ali77reza @SeyedKazem_A @Filmoax_Admin🎥 @filmoaxsru 📸
 • مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه خبر داد

  13-3-9-192947karbala-jpg1

  5a7edae58e1a1

  مشاركت گروه نقشه برداري در فعاليت هاي مهندسي طرح توسعه

  حرم امام حسين (ع) و حضرت عباس(ع)

  به گزارش روابط عمومي دانشگاه و به نقل از دكتر حسن جعفري، مديركار آفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه، طي قرار داد منعقده با مجموعه عتبات عاليات بخشي از فعاليت مهندسي مربوط به طرح توسعه حرم امام حسين (عليه السلام) و حضرت عباس (عليه اسلام)، به دانشگاه شهيد رجايي واگذار گرديد.

  بر اساس اين خبردر شرح خدمات قرارداد منعقده، مستند نگاري دقيق حرم مطهر امام حسين عليه اسلام وهمچنين فتو گرامتري بر پايه پهپاد و تهيه نقشه محوطه پيرامون حرم مطهر حضرت امام حسين عليه اسلام و حضرت عباس عليه اسلام به دانشگاه شهيد رجايي واگذار گرديده است.

  637025852591174858_lg

  مدير كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه در خصوص جزييات بيشتر اين پروژه افزود، براساس بخشي از شرح خدمات اين پروژه  قريب به 60 هكتار از فضاي قرار گيري حرمين شرفين امام حسين(ع) و حضرت عباس(ع) و اطراف آن با استفاده از پهپاد مورد عكس بردراي فتوگرامتري قرارخواهد گرفت، همچنين، ارائه مدل هاي سه بعدي و باز سازي رايانه اي منطقه و تهيه نقشه هاي نيم قرن گذشته با استفاده از تصاوير ماهواره اي، تهيه و ارائه نقشه عكسي يكپارچه و قائم شده منطقه ، تهيه مدل سه بعدي و قابل اندازه گيري با تجسم مجازي و واقعيت افزوده حرم مطهر حضرت اباعبدالله عليع اسلام و ….از بخش هاي ديگر شرح خدمات مي باشد.

  دكتر جعفري درخاتمه با تاكيد بر توانمندي و پتانسيل فني و مهندسي دانشگاه براي حل مسائل جامعه و اهميت مشاركت دانشگاه در پروژ ه هاي ملي و بين المللي اذعان داشتند، كه انجام چنين پروژه هايي علاوه بر اجر معنوي آن براي دانشگاه و مجريان موجب عزت و افتخار و يادگارماندگار از سوي دانشگاه خواهد بود.

  بر اساس اين گزارش، مجري اين قرارداد از طرف دانشگاه دكترعباس ماليان از اعضأ هيأت علمي گروه مهندسي نقشه برداري مي باشند كه قرار است با همكاري ساير اعضأ هيأت علمي و توانمندي هاي دانشگاه به انجام اين امر خواهند بپردازند.

 • برگزاري سخنراني علمي و تخصصي

  448310639_98636
  برگزاري سخنراني علمي و تخصصيپيرو هماهنگي انجمن علمي عمران، در تاريخ يكشنبه  مورخ 21 مهرماه 98  سخنراني علمي تخصصي با عنوان ” پروژه هاي مهندسي بزرگ عمراني كشور ”  توسط آقاي مهندس ياجم، مدير عامل محترم شركت مشاور طرح نو انديش در اين دانشكده  برگزار گرديد . در اين  نشست علمي با حضور دانشجويان رشته مهندسي عمران روش هاي اجراي پل ميان گذر درياچه اروميه ، سيلوها ، آشيانه هواپيما و برجهاي خنك كننده  كشور  معرفي گرديد كه مورد استقبال بسيار حضار قرار گرفت.448310639_98636
 • برگزاری جلسه کارشناس هنر آموز ورزش

  dscn5621

  جلسه کارگروه کارشناس هنر آموز ورزش در روز یکشنبه به تاریخ 98/7/21 از ساعت 16:30 الی 18 در فتر ریاست دانشکده علوم ورزشی برگزار گردید.

  در این جلسه پس از بحث و بررسی دروس تخصصی – عملی رشته کارشناسی هنر آموز ورزشی مشخص شد.

  dscn5618 dscn5622 dscn5621

 • برگزاری جلسه گروه علوم تربیتی

  روز دوشنبه 22 مهر ماه جلسه گروه علوم تربیتی با حضور تمامی اعضا هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشکده و اساتید مدعو گروه در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی برگزار شد.3 whatsapp-image-2019-10-14-at-3-09-34-am
 • معاونت فرهنگی و اجتماعی :بازدید سرزده آقای دکتر صلواتی از کانونها و تشکل ها

  img-20191014-wa0011
  معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:در راستای رصد دقیق مطالبات و مشکلات و برنامه های کانون های فرهنگی و تشکلها صورت گرفت:21 مهر 98، دکتر عبدالله صلواتی، معاونت فرهنگی دانشگاه، بطور سرزده از کانون‌های:همیاران سلامت؛ هنرهای تجسمی؛ فیلم و عکس و تشکل مجمع اسلامی بازدید کرد و با دانشجویان سه کانون یاد شده و مجمع اسلامی درباره برنامه ها و مطالبات آنها گفتگو کرد.
 • دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر می دهد.

  sandogh-arm
  به اطلاع پژوهشگران و فناوران کشور می رساند در راستای حمایت متوازن از تحقیقات و کمک به تولید دانش و فناوری، سومین فراخوان کارگروه های فنی و مهندسی  و محیط زیست، تغییرات اقلیم و سلامت از تاریخ اول مهر ماه لغایت نیمه آذرماه سال جاری اعلام می گردد. در این دوره متقاضیان حمایت ازطرح های پژوهشی ، پسا دکتری و رساله دکتری می توانند طرح‌های تحقیقاتی خود را مطابق با آیین نامه های منتشر شده در سایت صندوق از طریق سامانهrtms.insf.org  ثبت نمایند. farakhan-sandogh-3
 • برگزاری جلسه شورای دانشکده علوم انسانی

  اولین جلسه ی شورای دانشکده علوم انسانی با حضور رئیس دانشکده جناب آقای دکتر طهماسبی پور و مدیران محترم گروه در روز یکشنبه  21 مهر ماه 98 در دفتر دانشکده برگزار گردید.whatsapp-image-2019-10-13-at-9-17-23-pm