بهرام نامی

استادیار گروه مواد و متالورژی

  • ایمیل: bnami@ srttu.edu
  • تلفن: 00982122970052
  • فکس: 00982122970052
  • گروه: متالورژی و مواد

زمینه های پژوهشی

موضوع
1 خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژهای منیزیم و الومینیوم
2  ریخته گری  قطعات الومینیومی و منیزیمی مطابق استانداردهای معتبر بین المللی
3 خزش
4 فرایندهای شکل دهی نیمه جامد فلزات غیراهنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تاریخ اخذ
1 دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران 1389
2 کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتی شریف 1383

 

سوابق اجرایی

سمت محل تاریخ
1 مدیر گروه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1394-تاکنون

 

داوری مجلات

عنوان مجله ناشر تاریخ
1 Materials Science and Engineering A Elsevier 2012- تاکنون
2 Transaction of Nonferrous Metals Society of China Elsevier 2016
3 علوم و فناوری کامپوزیت 1395

 

مقالات مجلات

ردیف عنوان نویسندگان مجله سال چاپ
1 The effect of rare earth elements on the Kinetics of the isothermal coarsening of the globular solid phase in semisolid AZ91 alloy produced via SIMA process B. Nami, S. G. Shabestari, S.M.Miresmaeili,  H. Razavi, Sh . Mirdamadi Journal of alloys and compounds 2009
2 Effect of Ca and Rare Earth ElementS on Impression Creep Properties of AZ91 Magnesium Alloy B. Nami, H.Razavi, S.Mirdamadi, S.G.Shabestari, S.M.Miresmaeili Metallurgical and Materials Transactions A 2010
3 Effect of Ca, RE elements and semi-solid processing on the microstructure and creep properties of AZ91 alloy B. Nami S,.G. Shabestarib,  H. Razavi, Sh. Mirdamadi, S.M.Miresmaeili Materials science and Engineering A 2010
4 Effects of calcium and rare earth elements on microstructure and creep properties of AZ91alloy in as cast and semisolid processed conditions B. Nami, S. G. Shabestari, S.M.Miresmaeili, H. Razavi, Sh. Mirdamadi International Journal of Cast Metals Research 2010
5 Impression Creep Properties of a Semi-Solid Processed Mg – Al alloy Containing Ca and RARE earth Elements B. Nami, H. Razavi, S.M.Miresmaeili, Sh. Mirdamadi, S. G. Shabestari Scripta Materialia 2011
6 Effect of Rare-Earth Element Additions on High-Temperature Mechanical Properties of AZ91 Magnesium Alloy F. Khomamizadeh, B.Nami,  S. Khoshkhooei Metallurgical and Materials Transactions A 2005
7 The effect of Ca and RE elements on the precipitation kinetics of Mg17Al12 phase during artificial aging of magnesium alloy AZ91 B. AmirEsgandari, H.Mehrjoo, B.Nami, S.M.Miresmaeili Materials Science and Engineering A 2011
8 Investigation on the impression creep properties of a cast Mg-6Al-1Zn magnesium alloy E. Mohammadi Mazraeshahi, B.Nami, S.M.Miresmaeili Materials and design 2013
9 Impression Creep Behavior of Al-1.9%Ni-1.6%Mn-1%Mg Alloy S.M.Miresmaeili, B.Nami Materials and design 2014
10 Impression Creep Behavior of a cast MRI153 magnesium alloy S. Rashno, B.Nami,  S.M.Miresmaeili Materials and design 2014
11 Microstructural Evolution during Partial Remelting of Al-Si Alloys Containing Different Amounts of Magnesium A. Abedi,  M. Shahmiri,  B. Amir Esgandari, B. Nami J. Mater. Sci. Technology 2013
12 بررسی تاثیر فلز روی و عملیلت حرارتی پیرسازی بر مقاومت به خزش فروروندگی در آلیاژ Mg-5%Sn مهدی یدالهی، بهرام نامی، امیر عابدی نشریه مهندسی متالورژی و مواد 1392
13 Effect of Mg and semi solid processing on microstructure and impression creep properties of A356 alloy B. Amiresgandari, B Nami,M Shahmiri, A Abedi Transactionof nonferrous metals society of china 2013
14 Effect of tin on the microstructure and impression creep behavior of MRI153 magnesium alloy B. Nami, S Rashno,S.M. Miresmaeili  Journal Of Alloys and Compounds 2015
15 Effect of Si on the creep properties of AZ61 cast magnesium alloy E. Mohammadi Mazraeshahi, B. Nami,S.M. Miresmaeili, S.M. Tabatabaei  Materials and design 2015
16 تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ AZ91 منیزیم با استفاده از فرایند GTAW فرزاد رفیعی، علیرضا خدابنده، بهرام نامی، نصرالله بنی مصطفی عرب نشریه مهندسی متالورژی 1393
17 The microstructure and impression creep properties of Ca-containing AS31 magnesium alloy M. Badri, S.M. Miresmaeili, B. Nami Acta Metallurgica Sinica 2016
18 Impression creep properties of hypoeutectic Mg-xSi alloys M. Badri, S. M. Miresmaeili, B. Nami Kovove Materialia 2016


مقالات همایش‌ها

تاریخ عنوان همایش محل برگزاری عنوان مقاله اسامی همکاران Pdf
1 8الي10 دي ماه، 1394 عنوان همایش تهران عنوان اسامی pdf
2 25خرداد، 1394 عنوان همایش تهران  عنوان اسامی pdf
3 25خرداد، 1394 عنوان همایش تهران عنوان اسامی pdf

پروژه های پژوهشی

عنوان انجام دهندگان سال سفارش دهنده Comments
1 عنوان پروژه 1390
2 عنوان پروژه 1388 طرح پژوهشي

دروس تدریس شده

کارشناسی ارشد
روشهای پیشرفته آنالیز مواد
خزش
کارشناسی
خواص مکانیکی ماد 1 و 2
خواص فیزیکی 1 و 2
شیمی فیزیک
ترمودینامیک
اصول متالوگرافی
زبان تخصصی
آلیاژهای غیراهنی
روشهای نوین مطالعه مواد
عملیات حرارتی
کریستالوگرافی