رزم مقدماتی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی بهمن ۹۴ که تمایل به شرکت در دوره رزم مقدماتی دارند