راه اندازی اتوماسیون مالی دانشگاه

اتوماسیون مالی دانشگاه جهت درخواست کالا، درخواست هزینه و انجام کلیه امور مالی از تاریخ ۹ بهمن ۹۵ راه اندازی شد.در صورت نیاز به نصب و استفاده از اتوماسیون مالی با مدیریت پشتیبانی یا اداره تدارکات تماس بگیرید(داخلی ۲۴۴۱)