رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی خبرداد

ابلاغ شیوه نامه اجرایی برنامه جامع و چندوجهی سالم سازی خوابگاه ها و محیط های دانشگاهی (برنامه پیام)

با توجه به شیوه نامه اجرایی برنامه جامع و چندوجهی پیشگیری از مصرف مواد در دانشجویان دانشگاههای تابع وزارت علوم، کمیته برنامه ریزی این طرح به منظور بررسی نحوه آغاز و روند اجرا و نظارت بر مراحل عملیاتی برنامه با محوریت مرکز مشاوره به عنوان دبیر این کمیته تشکیل می شود و خط مشی کلی و سیاست های برنامه جامع سالم سازی محیط های دانشگاهی را در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تعیین و اعلام می نماید.

palizgir

دکتر پالیزگیر در خصوص ضرورت اجرای برنامه افزود: پدیده اعتیاد و سوء مصرف مواد یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی به ویژه در بین نسل جوان است. که یافتن راه حل مناسب برای آن نیاز به شناسایی و تبیین درست دارد. اگر چه آمار دانشجویان آسیب پذیر نسبت به جمعیت کشور فراوانی بالایی ندارد اما از آنجایی که این گروه نقش های متعدد و تعیین کننده ای در جامعه به عهده دارند، آسیب آنان حتی در میزان پایین لطمه های جبران ناپذیر فردی، اجتماعی و غیره را به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین اضافه کرد: این برنامه در چهار فاز اصلی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

  • فاز اول : حمایت گیری و استقرار
  • فاز دوم: توانمندسازی
  • فاز سوم: اجرای برنامه در قالب بسته خدماتی و آموزشی.
  • فاز چهارم : ارزشیابی برنامه و معرفی دانشگاه های برتر.