مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی اعلام کرد

راه اندازی وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پایه و به نقل از جناب آقای دکتر میرزایی مسئول و مجری آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی وبگاه آزمایشگاه در تاریخ ۲۳ /۱۱/۹۶ راه اندازی شد.