دیدار نوروزی ریاست دانشگاه با روسای دانشکده ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، صبح روز شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، ریاست محترم دانشگاه به اتفاق هیات همراه از دانشکده ها و مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه بازدید به عمل آوردند. رییس دانشگاه ضمن تبریک مجدد به همکارنان اداری و مسئولین دانشکذه، در خصوص اولویت های مورد توجه دانشکده ها در سال ۱۴۰۰ و برخی برنامه ها پرداختند