روز دوشنبه به تاریخ 17/4/98 رئیس و معاونین دانشکده علوم ورزشی جهت عرض تبریک به آقای دکتر فرشید طهماسبی عضو محترم هیات علمی دانشکده که به سمت مدیر کل دفتر امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان نیز نائل شده اند رفتند. در این دیدار دوستانه به تحکیم روابط دانشکده علوم ورزشی و وزارت ورزش و جونان بحث و تبادل نظر شد.

20190708_133645