دکتر عظمتی در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه اعلام کرد

ارزیابی مستمر مدیران دانشگاه برای ارتقای عملکرد یک ضرورت است

دکتر حمیدرضا عظمتی در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه درباره ارزیابی پیوسته و مداوم سیستمهای اجرایی دانشگاه تاکید کردند و افزودند اگر بخواهیم همواره یک نتیجه گیری مطلوب داشته باشیم می بایست به طور پیوسته در حال خود ارزیابی و ارزیابی عملکرد باشیم و بر اساس این ارزیابی ها نسبت به اصلاح سیستم ها و روش های مدیریتی خود، تجدید نظر کنیم. دکتر عظمتی در خدمت موثر و بی منت و برای دانشجو و استاد تاکید کرد و افزود در چارچوب مقررات و قوانین می باید نهایت انعطاف و دلسوزی را داشته باشیم تا ضمن رعایت حقوق دانشگاه و ضمانت رشد همه جانبه علمی بتوانیم رضایت حداکثری را ایجاد کنیم.

ایشان در خصوص شاخص های ارزیابی مانند خلاقیت، مردم داری، پرکاری، تحول، انگیزه بالا، ارجحیت منفعت دانشگاه بر منفعت افراد و سایر شاخص‌های ارزیابی تاکید کردند و از مدیران دانشگاه تقاضا کردند در این رابطه با جدیت عمل کرده و نسبت به تأثیر نتایج ارزیابی ها اقدام نمایند.