دپارتمان مهندسی برق برگزار می کند

به همت انجمن علمی برق دانشگاه شهید رجائی، برای اولین بار و با همکاری دانشگاه های تهران و تربیت مدرس، دوره های تخصصی و صنعتی مهندسی برق برگزار می گردد.

photo_2018-11-26_09-54-06