دومین کنفرانس ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

دومین کنفرانس ملی مکانیک محاسباتی و تجربی روز سه شنبه ۱۰ تیر به صورت مجازی برگزار خواهد شد.