دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار در بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ در محل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار گردید. در این همایش یک روزه متخصصین و صاحبنظران از دانشگاه های سراسر کشور در یک جمع صمیمی با بیان چالشهای محیط زیستی کشور به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند. در پایان ضمن تقدیر از مقالات برتر از چهره های ماندگار این عرصه تجلیل به عمل آمد.