معاون آموزشي و پژوهشي

دومین همایش آموزش الکتروشیمی ایران

دومین همایش آموزش الکتروشیمی ایران عصر روز چهارشنبه ۷ بهمن ماه خاتمه یافت. در این همایش  نظر به اعتلای  کیفیت مقالات ارسالی  از کل

مقالات ارائه شده به دبیرخانه همایش تعداد ۱۸ مقاله به شکل پوستر و ۶ مقاله به شکل ارائه شفاهی پذیرفته شد

DSC01439 DSC01444